Mathers ve Gýzlý Üstadlar

yazan Jean-Pascal Ruggiu & Nicolas Tereshchenko

(Historical introduction of the Ahathoor N° 7 Temple of Paris Fransýzca yazýnýn Babelfish and Tommy Westlund tarafýndan Ýngilizce'ye tercüme edilen bölümü) 

Mathers'ler 1892 yýlýnda Londra'yý tek ederek Paris'e yerleþtiler ve 1918 yýlýndaki S.L.MacGregor Mathers'in ölümüne dek bu þehirde oturdular. Mather'in Fransa'da kalmasýnýn birkaç nedeni vardý:

    - Bunlarýn arasýnda ilk baþta, maddi nedenler vardý: Annie Horniman'in babasýyla tartýþtýktan sonra, Mathers 1891 yýlýnda Horniman Müzesinde iþinden ve ona ba§lý olarak kaldý§ý Stent Lodge, Forest Hill'deki evden ayrýlmak zorunda kaldý. 

    - Ýkinci neden ise, kiþisel ve aileviydi: karýsý Moïna Paris'te resim kariyerini devam etmek ve bazý yardýmlar istedi§i kardeþi ünlü felsefe doktoru Henri Bergson'e yakýn olmak istemiþti. 

    - Üçüncü nedeni finansaldý: Moïna mektuplarýn birinde belirtti§i gibi Paris'te o sýralarda maddi açýdan yaþam Londra'dakinden daha uygundu. 

    - Dördüncüsü ezoterik nedenlerdi: O güzel zamanlarda Paris okültizmin baþkentiydi. Bunun haricinde Moïna kocasýnýn Üstatlarýndan ökült faaliyetlerini Paris'e taþýma emrini aldý§ýný belirtmiþti (S.L.Mathers'in "The Kabbalah Unveiled" July 1926, dördüncü baskýsýna önsözü).

Bu son nokta Mathers'in sürekli söz etti§i ünlü "Üçüncü Cemiyetin Gizli Üstadlarý"nýn kimliklerini gündeme getiriyor. 

Mathers, Temmuz 1891 tarihinde Paris'e ilk seyahatinde Westcott'a yazdý§ý mektupta: "Frater Lux Ex Tenebris ve di§er (gizli) Üstatlarla temasta oldu§unu belirti". Mathers her zaman 1891 son baharýnda Rosae Rubeae & Aureae Crucis'in Ýç Cemiyetlerin birinden Frater Lux Ex Tenebris adý altýnda bir üyesinden ders ve Ritüeller aldý§ýný iddia ederdi. 1900 yýllý civarýnda Altýn Þ\nnafak üyeleri, ünlü Frater Lux Ex Tenebris'in, Dr. Thiessen adýnda Mattinist Order/Cemiyetinin yüksek dereceli bir üyesi ve Leige'de oturan bir Belçikalý oldu§unu inanýrlardý.       

Yaptý§ýmýz araþtýrmaya göre, Dr. Thiessen'in Antwerpen'li ilahiyatçý Antoine Thys'in torunu olabilir. Belçikalý tarihçisi Charles Rahlenbeck inanýrsak Thys, 1615 yýlýnda Kont Maurice de Hesse-Cassel tarafýnda kurulan Gül+Haç de Cassel bölümüne üyeydi. Rahlenbeck'in bu incelemesi Brüksel, Belçika'da 1888 yýlýnda yürütülen Uluslararasý Gül+Haç (Rose+Croix) Masonlarý Konferansýnda sunulmuþtu. Mathers ve Westcott Framason oluþlarýndan ve Societas Rosicruciana In Anglia'nýn yüksek dereceli üyeleri olarak ünlü Uluslararasý Gül+Haç Masonlarý Konferansýný bilmeleri gerekir. Ýlginçtir ki, konferansýn yer aldý§ý 1888 yýlý, sadece Altýn Þ\nnafak'ýn kuruluþ yýlý de§il, ayný zamanda Fransa'da Martinist Order/Cemiyeti ve Rose+Croix Kabbalistique Order/Cemiyetinin kuruluþ yýllarýydý. 1888 yýlý rasgele seçilmemiþti, çünkü 1777 yýlýnda derece sistemi yenilenen (S.R.I.A. ve Altýn Þ\nnafak'ýn uyarladý§ý dereceler) Altýn Gül-Haç Kardeþli§in 111 yýllýk bir devinimine tekabül eder.   

Birçok yazarýn Mathers'in ünlü Üçüncü Cemiyetin Gizli Üstadlarý ile temaslarýný müphem gözüyle bakmýþsa da, Altýn Gül+Haçtan bir inisiyetik bir aktarým aldý§ýna dair kanýtý R.R.&.A.C. Cemiyetinin bazý ritüellerinde görüyoruz. R.R.&.A.C. Cemiyetinin birkaç ritüeli (örne§in: Kabalistik Haç Ritüeli, Orta Sütun Ritüeli ve Adeptus Minor Majikal Aletleri Kutsama Ritüelleri) Altýn Gül+Haç Cemiyetinin son derece gizli belgesini bir baþlangýç noktasý olarak elle almaktadýr; þimdiye dek basýlanlardan farklý VIIème Livre de Moïse'nin (Hz. Musa'nýn Yedinci Kitabý) ezoterik bir eleþtirisidir. Bu belgenin baþlý§ý "Das VII Buch Mosis"dir (Wittenberg, Anno 1505).   

VIIème Livre de Moïse baþlýklý gizli belgenin 1505 tarihli olmasýna ra§men, 1785 yýlýnda Asya Kardeþleri (Asiatic Brethren) tarafýndan de§iþtirildi§i kesindir, çünkü Sabatay Sevi ekolünden etkilendi§i bellidir. Asya Kardeþleri Alman Gül+Haçýn Kabalistik dalý özelliklerini taþýyordu, çünkü üyeleri arasýnda Sabatay Sevi'nin Polonyalý Kabalistik Ekolüne mensup Yahudileri üye olarak kabul ediyordu. Birçok tarihçinin iddia ettiklerine aksi olarak Asya Kardeþlerinin 1800 civarlarýnda yok olmadý§ýný, ama 1817'de Ýngiliz Büyük Locasý tarafýndan tanýnan Frankfurt-am-Main'de l'Aurore Naissante ("Altýn Þ\nnafak") Masonik Cemiyeti olarak devam etti§ini görüyoruz. Kenneth MacKenzie (Altýn Þ\nnafak þifre el yazmasýnýn yazarý) mutlaka l'Aurore Naissante Cemiyetini biliyordu, çünkü gençli§ine Vienna, Avusturya'da, bir zamanlar Avusturya'nýn Paris Büyük Elçisi olan Kont Apponyi tarafýndan Gül+Haç cemiyetine inisiye oldu§unu iddia etmiþti. Ancak, yaklaþýk olarak 1840 yýlýnda MacKenzie'nin Vienna'da bulundu§u zaman, Gül+Haç cemiyetinin tek ayakta kalan dalý Frankfurt-am-Main'de l'Aurore Naissante Masonik Cemiyeti altýnda korunan Asya Kardeþlerinkiydi. Zaten bu þehirde Gül+Haç Cemiyetinin dereceleri ve ritüelleri 1777 yýlýnda reform görmüþtü.

MacKenzie Asya Kardeþlerinin Kabalistik derslerini bir baþlangýç noktasý alarak Altýn Þ\nnafak ritüelleri yarattý. Altýn Þ\nnafak Kabalistik sistemi ve Asya Kardeþleri Kabalasý ile VIIème Livre de Moïse arasýnda birçok benzer nokta vardýr. Ancak, bu kitabýn gizli yorumu esas Gül+Haç Cemiyetinin Magister Templi derecesinin Teurji Ritüellerinin bir ksýmýný açýklýyor. Bu ritüeller her zaman gizli oldu§undan ve bunlar sadece halen mevcut olan Gül+Haç Ýç Cemiyetinin yetkisiyle inisiyasyon aktarýmý ile devredilece§i için, bu bize göre Mathers'in inisiyasyon aktarýmý aldý§ýna dair resmi kanýt oluþturmaktadýr. Ayrýca onun Alman Gül+Haç Cemiyetinden simya el yazmalarý (örne§in: "Sigillum Secretorum Magnalia Dei Optimi Maximi") aldý§ýný biliyoruz, çünkü elimizde bunlarýn kendi elliyle tercüme edilmiþ ve yazýlmýþ suretleri vardýr. Onun, VIIème Livre de Moïse'in gilzi Kabalistk yorumunu Martinist Cemiyetinden alabilmiþ olmasý olasý dýþý de§ildir, çünkü Hirschfeld ve Joseph Molitor gibi l'Aurore Naissante Cemiyetinin baþkanlarý (Asya Kardeþleri Synédrion'ün bütün üyeleri) Strasbourg'de Yenilenmiþ Ýskoç Riti (Order of the Rectified Scottish Rite) aracýlý§ý ile Louis Claude de Saint Martin ve Rodolphe de Salzmann gibi ilk Martinistler ile temas halindeydiler.           

VIIème Livre de Moïse'nin kabalistik tefsirini saran sýrlar, onun Sabatay Sevi'nin kabalistik ekolünden gelen "Tantrik" veya cinsel ritüeller içermesinden dolayýdýr. Amerikan Mabetler ve esas Alpha Omega Cemiyeti arasýndaki mektuplarda bulanan bazý ibarelerden anlýyoruz ki Mathers, Adeptus Exemptus Derecesinde olanlara (ayrýca "Ýç Simya" olarak da bilinen) bu tür dersleri aktarýlmýþtý ve tepkileri onlarýn cemiyetten istifa etmelerine neden olmuþtu. Zira, onlarýn ço§u ayný zamanda cinsel perhiz ve iffete önem veren Teosofi Cemiyetine üyesiydiler ve "gayri-saf" olarak nitelendirdikleri bu ö§retileri þok edici bir skandal olarak de§erlendirmiþler. Bütün bunlar her açýdan þüphe götürmeyecek bir þekilde gösteriyor ki, Mathers Gül+Haç Kardeþlerinin veya Asya Kardeþlerinin Simya Külliyatý dahil Magister Templi derecesinin Corpus Hermeticum'nýn (Hermetik Külliyatý) ço§unu almýþtý, ancak tamamýný de§il. Zira, sadece Magus derecesine vakýf kiþiler "Thesaurus Thesaurorum A Fraternitate Rosae Et Aureae Crucis Testamento" (1580) adlý bir eserin içeri§i simya ve teürji külliyatýnýn tamamýna sahip olabilir.       

Kýsacasý, þüphe götürmeyecek þekilde bildi§imiz þey, Rosae Rubeae & Aureae Crucis Ýçsel Cemiyetlerinin belgeleri son derece gizli Alman Gül+Haç Kardeþli§inin Magister Templi derecesi belgelerinden gelmiþ olmasýdýr. Bu belgelerin son derece gizli içeri§i bize aktarýlmýþ olmasýndan bunun kanýtýna sahibiz, ancak (bu bilgiler Gül+Haç'ýn Ýç Kolejinin yemini altýnda verildi§i için) onlarý yayýnlayamayýz. Ancak, R.R.&.A.C Cemiyetinin Adeptus Exemptus  7°= 4° derecesine inisiye olan üyelere (kendi sorumlulu§umuz altýnda) onlarý iletmek yetkisine sahibiz. Þ\nnimdiye dek, onlarý bu dereceye vakýf Amerika'da Alpha Omega Cemiyetinin Amerikan dalýnýn bir kýsmýndan sorumlu sadece bir kiþiye devredebildik.    

Mathers ayrýca Gizli Üstatlardan birinin "Frater Lux Ex Septentriones" mistik adýyla temsil etti§i Paris'te oturan Ýskoç asýlý bir Fransýz Ýnisiye oldu§unu iddia etmiþti. Bu inisiye belki de halen Fransa'da soyundan torunlarý bulunan Stuart ailesine akrabalý§ý olabilir. Zira Mathers Beyaz Gül Cemiyeti ("The White Rose Society") adýnda Jakobit bir örgüte üyeydi.  

* Email
Copyright 1888-2022, All Rights Reserved
More about us on…