Gül-Haç Sýmyasi ve Altin Þ\nnafak Hermetýk Cemýyetý

Yazan Jean-Pascal Ruggiu
(Ahathöor Temple No. 7 Imperator'ü, Paris, Fransa)

Copyright © 1996, Jean-Pascal Ruggiu. All rights reserved

Birçok kiþi için Hermetic Order of the Golden Dawn'ü (Altýn Þ\nnafak Hermetik Cemiyeti) düþündüklerinde ilk akýllarýna geldi§i þey "maji" veya "magick" oluyor. Bazýlarý Golden Dawn'ýn "Majikal" bir cemiyet olmadý§ýný ve hiçbir zaman olmadý§ýný ö§renince þaþýrýrlar. Aslýnda Golden Dawn cemiyetinin arkasýndaki cemiyet, Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R. R. et A. C.) baþýndan beri Gül Haç ruhani gelene§inin emanetçisiydi. Dahasý, günümüzde "Maji" veya "Magick" olarak bilenen aslýnda Gül Haç gelene§inde "Teürji" (havâss) olarak bilinen yönünün bir geliþmesidir. 

Golden Dawn arkasýndaki Ýç Cemiyetinin kuruluþundan önce Teürji, Gül Haç gelene§in esas odakladý§ý konuyu oluþturmuyordu, bu yeri simya dolduruyordu. Hatta Gül Haç gelene§i Simya gelene§inden geliþti. Gül Haç gelene§i içinde Teürjinin gerçek yeri her zaman Simyayý tamamlayýcý bir disiplin olarak yer almýþtý. 

Simya Hermetic Order of the Golden Dawn üyelerinin etüt ettikleri ö§retilerinin bir parçasýný oluþturuyordu, ancak "Bilgi Ka§ýtlarý"nda Simyada kullanýlan terimlerle ilgili bazý kesin tanýmlar dýþýnda Dýþ Cemiyette Simya hakkýnda pek fazla bir þey ö§retilmiyordu. Ýkinci Cemiyet R.R. & A.C.'de sadece 1890 yýlýnda Frater Sapere Aude (Dr. Wynn Westcott) tarafýndan hazýrlanmýþ "Flying Roll N° VII" olarak kaydedilmiþ "Simya" baþlýklý kýsa yazý vardý. Pratik simya konusunda tek mevcut kaynak ileri seviyedeki Ýç Cemiyet üyelerinin faydalanabilece§i Z.2 evraký vardý. Simya konusunda bu Z.2 evraký oldukça de§erli ve son derece ilginçtir. Dolayýsýyla onu biraz daha sonra ele alaca§ým.    

Þ\nnimdi, eski Golden Dawn tarafýndan etüt edilen ö§retilerde Wynn Westcott tarafýndan Collectanea Hermetica dizisinde derlenen bütün kitaplarý da hesaba almamýz gerekir. Çünkü bu eser, adanmýþ Dýþ Cemiyet üyelerinin üzerinde çalýþmalarý gereken gerçek ö§reti olarak görülürdü. Bu kitaplar koleksiyonu Dýþ Cemiyetin ritüelleri konusunda son derece de§erli bilgi kaynaklar içermekteydi. Collectanea Hermetica'daki eserler arasýnda Simya ile ilgili birkaç yapýt vardý, bunlar:  

  - Cilt I. Hermetic Arcanum yazan Jean d'Espagnet, notlarý yazan Sapere Aude.

  - Cilt III. A short Enquiry concerning the Hermetic Art (Hermetik Sanatla Ýlgili Kýsa Bir Ýnceleme) yazan "Philalethes'in Bir Sevgilisi" (Simyaya Giriþ ve Notlarý yazan S.S.D.D. Florence Farr).

  - Ciltl IV. AEsch-Metzareph or Purifying Fire from the Kabbalah of Rosenroth (Rosenroth'un Kabalasýndan AEsch-Metzareph veya Arýndýrýcý Ateþ - tercüme eden "Philalethes'in Bir Sevgilisi" - 1714 - notlarý yazan S.A.)

  - Ciltl VII. Euphrates or the Waters of the East (Fýrat veya Do§u Sularý) yazan Eugenius Philalethes (Thomas Vaughan) yorumu yazan S.S.D.D. (Florence Farr).

Bu simya eserleri konusunda Frater S.A. ve Soror S.S.D.D. tarafýndan hazýrlanan notlar ve yorumlar konuyla ilgili derin bilgi göstermektedir. Unutmamak gerekir ki, Golden Dawn üyeleri onlarýn ezoterik araþtýrmalarýnda faydalanmalarý için 1891 yýlýnda kurulan ünlü "Westcott Hermetik Kütüphanesi"ne baþvurabilirlerdi. Hermetik kütüphane (Latince, Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere) bir çok nadir Simya eseri bulundurmaktaydý. Aþa§ýda bunlarýn tam listesini veriyorum: 

  - Abraham Eleazar : An ancient alchymic Work (Kadim bir Simya Eseri), Almanca el yazmasýndan (Frankfort, 1774) Ýngilizce'ye tercüme eden W.S. Hunter.

  - Alchemy - 25 alchemic tracts in Latin (Simya 25 Latince Simya metni).

  - Alchemy - An account on some experiments on Mercury, silver and gold in 1782 (Simya - 1782 Yýlýnda Cýva, Gümüþ ve Altýnla Yapýlan Bazý Denemeler) yazan J. Price (Oxford, 1782).

  - Alchemy - The Science of Spiritual and Material (Simya - Ruhsal ve Maddi Bilim), yazan Sapere Aude (W.Wynn Westcott) - London, 1893.

  - Becher - Tripus Hermeticus Fatidicus (Simya Üzerinde Üç Metin) - 1689.

  - Borrichius - Hermetis Aegyptiorum et chemicorum sapientia (Hafniae, 1674).

  - Bourguet - Lettres philosophiques sur la formation des sels et des cristaux (Amsterdam, 1729).

  - Chambon - Traité des métaux et des minéraux (Paris, 1714).

  - Combachius - Sal Lumen et Spiritus Mundi Philosophici veya Keþfin Þ\nnafa§ý (London, 1651).

  - Flamel Nicolas - The Hieroglyphical Figures of 1624 (Derleyen Wynn Westcott).

  - Geber - Jabir'in Latince Simya üzerine Resimli Eseri (1682).

  - Hitchcock - Remarks upon Alchemy and the Alchemists (Simya ve Simyager Üzerine Açýklamalar) (New York, 1865).

  - Kendall - An appendix to the unlearned Alchemist (Bilgisiz Simagere Ek Açýklamalar).

  - Kirwan - Elements of mineralogy (Maddencili§in Esaslarý) (London, 1784).

  - Maier Michael-Arcana Arcanissima -Cantilene Intellectuales de Phoenice redivivo -Scrutinum Chymicum (1687) - Symbolica Aureae Mensae (1617).

  - Museum Hermeticum (21 simya incelemesi).

  - Paracelsus - Compendium (Külliyat - 1567).

  - Philalethes Eirénée - Kern der Alchemie - (Leipzig, 1685).

  - Philalethes Eugenius - Lumen de Lumine veya Sihirli Iþýk ve Ýkinci Yýkama - (London, 1651).

  - Rosenkreuz Christian -Chymische Hochzeit (1616, Strasburg)

  - Salmon Guillaume - Dictionnaire Hermétique (Hermetik Sözlük - Paris, 1695).

  - Salmon - Polygraphics (Simya üzerine de§erli makaleler içerir).

  - Stuart de Chevalier - Discours philosophiques sur les 3 Principes Alchimiques - (Paris, 1781).

  - Valentine Basile - Triumphant Chariot of Antimony (Antimonun Zafer Arabasý).

Bu listeden anlaþýlabilece§i gibi Dr. Westcott Simyaya karþý derin bir ilgi besliyordu. Onun hazýrladý§ý "Gökyüzü Haritasý"nda simya ve týpla ilgili bir kaç Eski Mýsýr simgesel derece gösterilmektedir. Üyeler ayrýca araþtýrmacý ve G.D. üyesi Arthur E. Waite'in (Frater Sacramentum Regis) makalelerini okuyabiliyordu. Bunlarýn arasýnda:

  - "What is alchemy ?" - (Simya Nedir?) (in The Unknown World review - 1894)

  - "Thomas Vaughan and his Lumen de Lumine" (Thomas Vaughan ve Sihirli Lambasý) (Thomas Vaughan'in Lumen de Lumine veya A New Magical Light - 1910, Önsözü).

  - "A Hermetic Apocalypse" (the Occult Review, Vol 17, 1913)

  - "Kabbalistic Alchemy" (in Journal of the Alchemical Society, Vol 2, 1914).

Bu yazýlar R. A. Gilbert'in kitabý "Hermetic Papers of A. E. Waite, the unknown writings of a modern mystic" (A. E. Waite'in Hermetik Metinleri - Modern Bir Misti§in Bilinmeyen Yazýlarý) (Roots of the Golden Dawn Series - Aquarian Press 1987). Waite ayrýca simya üzerinde bazý ilginç incelemeleri yazdý, örne§in :

  - Lives of Alchemystical Philosophers - (Simyacý Filozoflarýn Yaþamlarý - 1888)

  - The Secret Tradition in Alchemy - (Simyada Gizli Tradisyon - 1926)

  - Raymond Lully (1922)

Waite ayrýca birçok klasik simya eseri derledi ve tercüme etti, örne§in:

  - The Magical writings of Thomas Vaughan - (Thomas Vaughan'in Majikal Yazýlarý - 1888)

  - A Lexicon of Alchemy or Alchemical Dictionary by Martinus Rulandus. (Martinus Rulandus'un Simya Sözlü§ü)

  - The Hermetic Museum Restored and Enlarged - (Islah edilmiþ ve Geniþletilmiþ Hermetik Müze - 1893)

  - A Golden and Blessed Casket of Nature's Marvels  (Do§a Harikalarýn Kutsanmýþ Altýn Sebeti) yazan Benedictus Figulus.

  - The Triumphal Chariot of Antimony (Atimonun Zafer Arabasý) yazan Basilus Valentinus (1893)

  - Collectanea Chemica (1893)

  - The Alchemical Writings of Edward Kelly (Edward Kelly'nin Simya üzerinde Yazýlarý -1893)

  - The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus (Paracelsus'un Hermetik ve Simya Yazýlarý - 1894)

  - The Turba Philosophorum, or Assembly of the Sages (Turba Philosophorum ve Ariflerin Meclisi - 1896)

  - The Works of Thomas Vaughan (Thomas Vaughan'in Eserleri - 1919)

GOLDEN DAWN üyeleri arasýnda Westcott ve Waite Simya konusunda ilgileri açýsýndan yalnýz de§illerdi. Ayrýca Mathers, Florence Farr, William Alexander Ayton, Frederick Leigh Gardner, Dr. Felkin, Dr. Bullock, Allan Bennett ve Julian Baker de vardý. Bunlarýn arasýnda biliyoruz ki Westcott, Ayton, Felkin, Bennett ve Baker simyayý uygulayabiliyorlardý, çünkü meslekleri icabý kimya konusunda gerekli bilgiye sahiptiler (kimyager veya hekimdiler).

GOLDEN DAWN'NUN GÝZLÝ SÝMYA TRADÝSYONU

 

Golden Dawn'ýn içerisinde gerçekten bir gizli tradisyon var mýydý? Ve bu tradisyon günümüze dek devam etmiþtir? Bir GOLDEN DAWN simyasal tradisyonun var oldu§unu ve bunun halen yaþadý§ýna dair tanýklýk yapabilirim, çünkü Ahathöor Mabedin Ýmperator'u olarak onu devralma imtiyazýna sahip oldum. Daha sonra, onun nasýl güçlü bir simya gelene§i olan Fransa'da aktarýldý§ýný açýklayaca§ým, ancak önceden GOLDEN DAWN simyasýnýn menþeini açýklamakta fayda vardýr.  

GOLDEN DAWN SÝMYA GELENE�ÝNÝN KÖKENLERÝ

GOLDENN DAWN gelene§in kökenleri nedir? Ýlginçtir ki, bu sorunun cevabý Cemiyetin kökenindeki esrarla ilgilidir. GOLDEN DAWN simya gelene§in esas kýsmý Kenneth MacKenzie ve Frederick Hockley tarafýndan kurulan "Hermanubis Temple N° 2"den gelmektedir. A.E. Waite'in araþtýrmalarýna göre MacKenzie ve Hockley meþhur GOLDEN DAWN þifre elyazmasýný yazan kiþilerdi. Bu tez R.A. Gilbert gibi birkaç modern araþtýrmacý ve GOLDEN DAWN üyesi tarafýndan desteklenmektedir. 

Bu konuda yaptý§ým tarihi incelemeler bu savý do§rulamaktadýr. Her ne kadar Westcott þifre elyazmasýnýn Woodfford'da devralýndý§ýný iddia ettiyse de, bu elyazmalarý en olasý olarak kocasýnýn ölümünden sonra Bayan Alexandrina MacKenzie'den almýþtýr (Bayan MacKenzie gerçekten Golden Dawn'a inisiye edilen ilk kiþiler arasýndandýr ve sloganý (majikal adý) anlamlý bir þekilde Cryptonyma'dý).

Federick Hockley, Golden Dawn'nýn ilk üyelerine aktarýlan simya bilgisinin en önemli kayna§ý olarak gözükmektedir. Özel kütüphanesinde sahip oldu§u binlerce kitaplar arasýnda, bir çok eski simya eserleri bulunmaktadýr, ancak simya konusunda pratik bilgisi kesin olarak Sigismund Bacstrom'den gelmektedir. Bilinir ki, Frederick Hockley, Dr. Sigismund Bacstrom'in simya günlü§ünü ve 12 Eylül, 1794 tarihinde Earl Louis de Chazal tarafýndan Mauritius adasýnda Societas Rosae+Crucis'e giriþ sertifikasýna sahipti. Hockley, bu dokümanýn birkaç kopyasýný "A Journal of a Rosicrucian Philosopher" (Bir Gül Haç Filozofun Hatýralarý) baþlý§ý altýnda hazýrladý ve S.R.I.A.'nýn (Hockley S.R.I.A - Ýngiliz Gül Haç Cemiyeti üyesiydi) dergisinde The Rosicrucian'de yayýnladý. Hockley'in ölümünden sonra Dr. Percy Bullock (ilk Golden Dawn üyelerinden biri) bu eserlerin bir suretini A.E. Waite'e göstermiþti.   

Ýlginçtir ki, Bullock için Bacstrom günlü§ünde betimlenen Felsefe Taþýn simyasal iþlemi Gül Haç Sertifikasýnda daha ilgi çekiciydi, oysa Waite bir tarihçi olarak sertikaya daha fazla önem vermiþti. Zira bu sertifika Fransýz egemenli§inde (Mauritius adasý) 18. asýrda halen gerçek bir Gül Haç aktarýmýn mevcut oldu§unu kanýtlýyordu. Bacstrom Alexander Tilloch'e 16 Mart 1804'te yazdý§ý bir mektupta Louis de Chazal'ýn 1740 yýlýnda Paris'te bir Gül Haç Locasýna muhtemelen ünlü Kont de Saint-Germain tarafýndan inisiye anlatmýþtý. Gül Haçýn geleneksel kurallarýna göre, Chazal Earl'i Sigismud Bacstrom'e Büyük Çalýþma konusunda tam bilgi vermiþti, çünkü ölmeden önce en az bir çýrak yetiþtirmesi göreviydi (bunu yaptý§ýnda 97 yaþýndaydý).           

Dr. Bacstrom'un 1805'e do§ru Londra'nýn Mary-le-Bone mahallesinde oturdu§unda birkaç örencisi olmasý ilginçtir (örne§in, aralarýnda Dr. Ford adýnda biri gözükmekte). Ayný sýralarda, Mary-le-Bone'da Francis Barrett'in de bulunmasý garip bir rastlantý. Barrett, The Magus or the Celestial Intelligence (Magus veya Semavi Zeka) adýnda ünlü bir kitap yazmýþtý, ayrýca bir Gül Haç kardeþi oldu§unu da iddia ediyordu. 1801 yýlýna do§ru Mary-le-Bone'de 12 ö§renciyle bir Maji Akademisi kurmuþtu. Hockley a§ýrlýklý olarak okült kitaplar üzerinde yo§unlaþan kitap satýcýsý arkadaþý John Denley aracýlýyla Barrett'i tanýyordu (Hockley Denley için çalýþtý ve satýþa çýkarýlan birçok okült el yazmasýnýn suretlerinin çýkarýlmasýyla ilgiliydi). Hockley'e göre Denley, Barrett'e kitabý Magus için epey malzeme vermiþti.      

Ayrýca, Lord Bulwer-Lytton'un ünlü "Zanoni" romanýný yazmak için kullandý§ý þifre elyazmasýný veren esrarengiz Gül Haç kardeþini tanýþtý§ý kitap dükkaný Denley'nin kitap dükkanýydý. Lytton'un Gül Haç romaný oldukça otobiyografiktir; Örne§in Glyndon Zanoni'ye (kendi Gül Haç Üstadý) nden kendisne Simya'nýn sýrlarýný ö§retmek istedi§ini sordu§u zaman, Zanoni, Glyndon'un atalarýndan birinin Kardeþli§e üye oldu§unu bildi§ini söyler, dolayýsýyla, Kardeþli§in kurallarýna göre onu e§itmekle görevliydi. Aslýnda, bu hikaye Lord Bulwer-Lytton'ýn hikayesidir, çünkü atalarýndan biri, 16. asýrda yaþayan John Bulwer, bir simyacýydý ve Gül Haç Kardeþli§ine dahil oldu§u inanýlýrdý.   

Dr. Bacstrom'e dönersek, Hockley'nin Irwin'e yazdý§ý bir mektuba göre Bacstrom yaþamýn sona dek Büyük Çalýþma'yý takip etti, ancak çok fakir ölmüþ. Dolayýsýyla, olasý olarak Earl Louis de Chazal'den aldý§ý ve "Simya Makaleleri" ("Bacstrom's Alchemical Anthology" olarak Kessinger Publishing Company tarafýndan yeniden basýldý) anlattý§ý talimatlara göre Felsefe Taþýný elde etmeye baþaramadý. De Chazal ve Bacstrom'un kullandý§ý simya yönteminin Antimon yöntemiydi. Bacstrom'un kullandý§ý iþlemleri konusunda ünlü Fransýz simyager Fulcanelli kitabý Les Demeures Philosophales'de de§erli bilgi vermiþtir. Fulcanelli bu iþlemin aslýnda Simya (Alchemy) de§il "Archimie", yani altýnýn yükseltilmesi ile ilgili bir iþlem oldu§unu yazmýþtýr. Fulcanelli, Bacstrom ve Hockley konusunda garip bilgiler verip þöyle yazdý: "Baþarýlý bir formül sayesinde, altýný artýrmak için altýný kullanan archemist'ler arasýnda Ýngiliz Yardley keþfetti§i bir yöntemi 1716 yýlýnda Londralý bir eldivenci olan Bay Garden'e aktardý, o da Bay F. Hockley tarafýndan Dr. Sigismund Bacstrom'e (O da Hint Denizinde Mauritius adasýnda oturan Üstad de Chazal tarafýndan Fransýz Ýhtilali sýrasýnda kurulan Hermetik Cemiyete üyeydi) aktarýldý. Bu iþlem 1804 yýlýnda Bacstrom'un Bay L. Sand'e yazdý§ý bir mektubun konusuydu."                 

Dolayýsýyla, Fulcanelli'nin bilgileri do§ruysa, Hockley de Bacstrom'a bir simya yöntemi aktardý, bu durumda onun da bir uygulamalý bir simyager olmasý muhtemeldir. Her halükârda, Bacstrom çok fakir olarak öldü, ancak Hockley için durum böyle de§ildi. Öldü§ü zaman büyük bir servet geride býraktý, yaklaþýk olarak £ 3.500 (1885 yýlýnda bu oldukça yüksek bir mebla§dý). Tabii ki, Hockley bir muhasebeciydi ve zengindi, ancak onun servetinin bir kýsmýný simya çalýþmalarýndan elde etmiþ olabilir. E§er Felsefe Taþýný elde etmediyse de (O 77 yaþýnda çok hasta bir þekilde öldü), o belirli bir Simya yöntemiyle altýn yapmayý baþarmýþ olabilir. Görülüyor ki, Bacstrom, Chazal Earl'inden sadece belirli bir simya yönteminin sýrrýný devralmýþtý, ancak bu gerçek Felsefe Taþý de§ildi.    

Bacstrom tarafýndan Alexander Tilloch'e yazýlan bir mektupta ö§reniyoruz ki Chazal Earlý "Lapis Philosophorum (Felsefe Taþý) ve "Pierre Animale"ý (Hayvan Taþý) elde etmiþti. Birincisiyle servetini ve ikincisiyle sa§lý§ýný 97 yaþýna dek korumuþtu." 

Bu bilgi oldukça de§erlidir ve Chazal Earl'inin gerçek Gül Haç Kardeþli§ine inisiye oldu§unu kanýtlamaktýr. Hayvan taþýnýn ne oldu§unu bilen çok az kiþi vardýr. Hayvan Taþýnýn sýrrýný aktarýlmasý sadece kadim ve gerçek Aureae Roseae+Crucis Kardeþli§in "Ýç Koleji"ne (veya Ýç Cemiyet) mensup olan üyelerine verilirdi ve halen "iç simya"nýn esas sýrrýný oluþturmaktadýr. Elimde bulunan evraklara göre, bu Kardeþlik 1580 yýlýnda Almanya'da kuruldu, 1666 yýlýnda yenilendi ve 1777 yýllýnda Gold und Rosenkreuz Orden Masonik cemiyeti olarak yeniden ortaya çýktý. Dr. Bacstrom'un Ýngiliz Societas Rosae+Crucis - Gül Haç cemiyetinin operatif simya külliyatýnda "Hayvan Taþý"ný elde etme yöntemi Alman Aureae+Crucis Fraternitatis'e çok yakýn olmasý çok ilginçtir. Hatta, Dr. Bacstrom Alman Altýn Gül Haç Localarýyla temas halindeydi ve Ýngilizce'ye Mathadanus, Anton Kircheweger, Dorothea Wallachin gibi birçok Alman Fratres & Sorores (erkek ve diþi kardeþler) tarafýndan yazýlan gizli evraklarý Ýngilizce'ye tercüme etmiþti.   

Fransa'da 1624 yýlýnda Aureae Crucis Fraternitatis adýnda bir Gül Haç locasý kurulmuþtu. Hermetik Tradisyonu esas olarak 18. asýrda Fransýz Masonik Ýlluminist Localar ve 19. asýrda Mýsýr Framasonlu§u aracýlýyla varlý§ýný sürdürebildi. 

19. asýrda (Cagliostro tarafýndan kurulan) Mýsýr Masonculu§unun Simyanýn geliþmesinde önemli bir rolü vardý. Örne§in, Fulcanelli'nin Mýsýr'daki Süez Kanalýn inþaatýyla ilgili olan De Lesseps ailesiyle iliþkisi oldu§unu biliyoruz. Ferdinan de Lesseps Mýsýr Masonculu§un yüksek bir derecesine sahipti, ayrýca son derece gizli bir Mýsýrlý ezoterik cemiyetinin üyesiydi. Ayrýca, Fulcanelli'nin Paris'li bir kitap satýcý olan ve Simya ve Hermetizm konularýnda derin araþtýrmalarda bulunan Dujols ile yakýn bir dostlu§u biliyoruz. Dojols'ýn bir astrolog olan ve Paris'de Gökkuþa§ý adýyla anýlan Mýsýr Masonik Locasýnýn baþkaný olan Alberic Thomas ile yakýnlý§ý vardý. Volguine'e (Bir Fransýz astrolog olarak bir kaç yýl önce "Astroloji ve Gizli Cemiyetler" baþlý§ý altýnda çok ilginç bir yazý yazmýþtý) Alberic Thomas bazý Ahathoör Temple N° 7 (Ahathöorm Mabedi 1894 yýlýnda MacGergor Mathers tarafýndan Paris'te kurulmuþtu) üyeleriyle yakýn temastaydý. Alberic Thomas, ünlü bir astrolog ve Ahathöor Mabedin Hierophant'i Frater Ely Star (Eugène Jacob) ile yakýn bir arkadaþlý§ý vardý. Mýsýr Masonik Memphis Ritin yüksek derece ritüellerinin Golden Dawn ritüellerine benzerlik arz ettiklerini belirtmekte önem vardýr (örne§in görevlilerin adlarý aynýdýr).    

Ancak bu ritüeller GOLDEN DAWN ritüellerinden eskidir! Dolayýsýyla Þ\nnifre GOLDEN DAWN ritüellere esas menþei olabilirler. Her halükârda, Hockley ve MacKenzie'nin neden Mýsýr Masonculu§un kurucusu Cagliostro'ya karþý bu denli ilgi duyduklarýný ve neden birlikte Ýngiltere'de kurduklarý onu "the Brotherhood of Fratres Lucis" Kardeþli§inin Amir Ruhu olarak kabul ettiklerini açýklayabilir. MacKenzie ve Hockley Fransa'daki Fratres Lucis Kardeþli§ine Paris'te inisye olmuþlardý ve muhtemelen bu Kardeþli§e üye oldu§u varsayýlan Eliphas Levi tarafýndan inisiye edilmiþti. 

Esas Fratres Lucis veya "Iþýk Kardeþli§i" Almanya'da Altýn Gül Haçýn (Golden Rosy+Cross) eski bir üyesi olan ve Asyalý Kardeþleri (Asiatic Brethren) kurucusu baron Ecker Von Eckhoffen tararfýndan kurulmuþtu. Bütün bu Alman Kardeþlikleri simyanýn uygulanmasýyla derinden ilgiliydiler. Bu konularda tarihsel araþtýrmalarým Asyalý Kardeþleri veya Iþýk Kardeþli§in birçok üyesi 1807 yýlýnda Frankfurt-on-Main'de kurulan L'Aurore Naissante (Do§an Þ\nnafak) adýnda bir Alman Masonik locaya üye oldular. Westcott'a göre bu loca "Lord Bulwer Lytton'un adept/üstad olarak inisiye oldu§u Frankfurt-on-Main'de çok eski bir Gül Haç Locasý". Bulwer-Lytton'un 1841-1843 yýllarý arasýnda Almanya'ya uzun bir süre ziyarette bulundu§u do§rudur ("Zanoni" romaný ilk kez 1842 yýlýnda basýldý), dolayýsýyla o sýralarda da mevcut olan Do§an Þ\nnafak locasýna inisiye olmasý olasýdýr. Ancak, bu olaydan önce 1833-34 yýllarý arasýnda Lytton olasý olarak bir Altýn Gül Haç Kardeþli§i üyesi olan San Severo tarafýndan bazý okült talimatlar aldý§ý Ýtalya'da Napoli de bulundu.      

Gerek Bulwer Lytton, gerekse de Kenneth MacKenzie operatif bir simyager olan ünlü Fransýz Majisyeni Eliphas Lévi'yi iyi tanýyorlardý. 1861 yýlýnda Ýngiltere'ye ikinci ziyaretinden hemen önce, Eliphas Levi sonradan ünlü Papus'un arkadaþý olan ö§rencisi Dr. Fernand Rozier (1839-1922) ile bazý simya denemelerinde bulundu. Ayrýca, Levi'nin en yakýn arkadaþlarýndan biri Louis Lucas, ünlü bir simyager ve "Alchimique" romanýný yazarýydý. Eliphas Levi Dönüþümün sýrrýný bildi§ini iddia ederdi. Bir mektupta yazdý§ýna göre, "Hermetik ilmin çok ilginç bazý elyazmalarýna sahibim ve bu ilmin sýrlarý konusunda çok engin bilgiye sahibim. Gizli ateþin çýkýþýný gördüm, cývayý andýran beyaz ve erimiþ kükürtte benzeyen yapýþkan kýrmýzý ya§ olan iki metalik meninin oluþunu gördüm. Altýnla neler yapýlabilece§ini biliyorum, ama hiç bir zaman yapmayaca§ým dedi§im zaman bana inanabilirsin." Levi'nin söz etti§i ilginç Hermetik sanatla ilgili eserler arasýnda 1861 yayýnladý§ý kitabý "Büyük Misterlerin Anahtarý"nýn (La Clef des Grands Mystères) ekinde bulunan Æsch Mezareph en önemlisi oldu§u görülüyor. Dr. Westcott ayrýca Æsch Mezareph kitabýnýn Rosenroth'un Latince'sinden eski bir Ýngiliz tercümesini (1714 tarihli) yayýnladý.      

Dolayýsýyla, Eliphas Lévi'nin Æsch Mezareph kitabýný Ýngiliz Üstadlar sayesinde bilmesi olasýlý§ýna ra§men, onu bir kilisede saklý olarak buldu§unu yazmýþtý. Eliphas Lévi'nin 1861 yýlýnda Framasonlu§a inisiyasyonundan hemen sonra ö§rencisi ve koruyucusu Kont Alexander Braszynsky eþli§inde Ýngiltere'ye tekrar ziyaret etti§ini de dikkate almakta fayda vardýr. Kont Alexander Braszynsky'nin Mme de Balzac'in evi Villeneuve-Saint-Georges þatosunda bir simya laboratuar sahip operatif bir simyagerdi. Kont Alexander Braszynsky, ayný Eliphas Levi gibi Lord Bulwer-Lytton'un arkadaþýydý ve ikisi Lytton'un Hertfordshire'daki þatosu Knebworth'te buluþup kaldýlar. Ayrýca ayný yýlda (1861) Kenneth MacKenzie Eliphas Levi'yý Paris'te ziyaret etti. Golden Dawn'ýn simyageri Alexander Ayton simyasal yaþam iksirini yaptý§ýný ve Eliphas Levi'nin Ýngiltere'ye 1861 yýlýnda ziyaret etti§inde ona iksirini gösterdi§ini W.B. Yeats'e anlatmýþtý. 

Þ\nnimdi bu kiþilerin arasýndaki iliþki, onlarýn her zaman en gizemli okült bilimi olan simyanýn etüdü ve uygulamasýyla ilgili olan Gül Haç'ýn Ýç Kolejine üye olduklarýný idrak etti§imizde açý§a çýkar. Fransa'da halen mevcut olan son derece gizli bir Cemiyet olan F.A.R+C (Frères Ainés de la Rose+Croix veya Gül Haç Büyük Kardeþleri) geleneÐe göre 1849 yýlýnda Lord Bulwer-Lytton bu Cemiyetin 51'inci Ýmperatorü (Baþkaný) olarak seçildi ve bu görevi 1865 yýlýna dek devam etti; 52'inci Ýmperatorü Alphonse Louis Constant idi (Eliphas Lévi) ve bu görevi  1865'den 1874'e kadar devam etti; 53'üncü Ýmperator William Wynn Westcott idi (1874-1892); 54'üncü Ýmperatorü Samuel Liddell MacGregor Mathers idi (1892-1898) ve bir sonraki Rudolf Steiner idi (1898-1900). Legenda of F.A.R.+C baþlýklý Cemiyetin tarihini veren dahili bir evraký Fransýz ve Ýngiliz Üstadlar arasýndaki iliþkiyi açýklayabilir. Cemiyet 1316 yýlýnda Fransýz Kralý Philippe le Bel'in Templier Þ\nnövalyeleri (Tapýnakçýlarý) zülüm görmesinden sonra kuruldu. Birkaç þövalye Ýngiltere'ye ve sonradan Ýskoçya'ya kaçtý. Bunlardan biri, baron Guidon de Montanor, Orta-Do§uda simyanýn sýrlarýna inisiye edilmiþti ve Gaston de la Pierre Phoebus'ü bu sanatta e§itti. Bunlar ikisi birlikte yeni bir cemiyet kurmaya karar verip Gül Haç Büyük Kardeþleri (Elder Brethren of the Rosy+Cross) kurdular. O sýrda Fransa'nýn güneyinde, Avignon'da bulunan Papa Jean XXII'ýn gizli korumasý altýnda 25 Templier þövalyesi ile birlikte Fransa'ya geri döndüler.       

Dolayýsýyla, e§er Westcott ve Mathers gerçekten F.A.R+C'ýn Ýmperatorlarý olarak seçildilerse, MacGregor Mathers'in neden "Gizli Üstadlarýn" Paris, Fransa'da oturduklarýný açýkladý§ýný anlarýz. Dikkate alýnmalýdýr ki, esrarengiz Fransýz simyageri Fulcanelli, bu sýralarda orada bulunmaktaydý ve Mart 23, 1895 tarihinde Ahathöor Mabedinde inisye olan Papus'ün (Dr. Gerard Encausse) etrafýndaki okültistlerin arasýnda bir çok tanýdý§ý vardý. Yine de, Mathers Ýskoç soyundan oldu§unu ve MacGregor aþiretin Fransýz Templier Þ\nnövalyelerin sý§ýndýklarý Mull Adasýna yakýn Argylle County'den geldiklerini hiç bir zaman unutmadý ve onun Üstatlarýndan biri, Frater Ex Lux Septentriones Paris'te oturan bir Ýskoçyalý idi. 

 

GOLDEN DAWN VE SÝMYA TRADÝSYONUNUN DEVAMI

1903 yýlýndaki kopma ve bölünmeden sonra Altýn Þ\nnafak Simya tradisyonunun önemli bölümü hem Stella Matutina, hem de Alpha Omega içerisinde devam etti.  

STELLA MATUTINA SÝMYASI

 

Dr. Felkin'in Alman Gül-Haç Cemiyetinin eski bir koluyla (Ýlluminati) yakýn ba§larý ve F.A.R.+C. Ýmperatorü olan Alman okültisti Rudolf Steiner ile temaslarý çok verimli olmuþtu. Anlaþýlýyor ki, Dr. Felkin'e Steiner tarafýndan birkaç ruhsal simya uygulamasý ö§retilmiþti (örne§in birer Stella Matutina uygulamasý olan Orta Sütun Ritüelin geliþtirilmesi ve Gül Haç Ritüeline giriþ). Simya üzerinde ünlü Z. 2 evraký Mathers tarafýndan de§il kesin olarak Dr. Felkin tarafýndan yazýlmýþtý. Bu arada belirtmek gerekir ki, R.R.&.A.C. ritüellerin tamamý Mathers  tarafýndan yazýlmamýþtý. Mathers Alman Altýn Gül Haç cemiyetinin ritüellerinden ilham almýþtý, bunlarý da düzenli aktarýmlarla aldý§ýndan eminim. Hatta, kanýt olarak GOLDEN DAWN de§nek tasarýmlarýnýn çok eski ve gizli bir Alman Gül Haç evrakýnda (1514 tarihli) tarif edilen Musa Asasýndan ilham alýndý§ýna gösteren Cemiyetin Ýç Kolej'den aldý§ým bu evrakýn sureti var. Bu evrakta, özellikle 1666 yýlýnda kendisini bütün Yahudilerin bekledi§i Mesih ilan eden Sabbatai Sévi ekolünden olmak üzere güçlü Polonya Kabalistik etkilerin bulunmasý ilginçtir. Bu tarih (1666) oldukça ilginçtir, çünkü 111 yýllýk bir güneþ devinimine uymaktadýr. Alman Altýn Gül Haç Cemiyeti bu 111 yýllýk devreye ba§lýydý ve 1777 yýlýnda Cemiyet yeni bir derece sistemi ile reformdan geçti ve bu derece sistemi hem S.R.I.A., hem de 111 yýl sonra 1888 yýlýnda kurulan Golden Dawn Cemiyeti tarafýndan uyarlandý. Yukarýda söz etti§im Gül-Haç evraký Golden Dawn'da yineden gördü§ümüz bir çok ritüel içermektedir (örne§in Kabalistik Haç Ritüelin ve Orta Sütun Ritüel'in gerek Latince , gerekse de Ýbranice birkaç çeþidi). Dolayýsýyla, bu evrak Golden Dawn majikal ritüellerin aslýnda Alman Gül-Haç Cemiyetinin ritüellerinin geliþtirmelerini içerdi§ini, ancak bu ritüellerin çok gizli olmasýndan dolayý GOLDEN DAWN'ýn kurucularýnýn gerçek bir Alman Gül Haç aktarýmýný aldýklarýný kanýtlamaktadýr.       

Stella Matutina'daki Simya Tradisyonuna dönersek, Dr. Felkin'in yerleþti§i Yeni Zelanda'da halen korundu§u görülmektedir. Wellington'da Thoth-Hermes Mabedinin baþkaný Pat Zalewski bana yazdý ve simya çalýþmalarý konusunda çok ilginç bilgiler verdi. Mektubunda R.R. et A.C'de Simya çalýþmalarýn çok önemli oldu§unu inandý§ýný vurguladý, ancak simayanýn gerçek çalýþmalarýnýn sadece Ýç Cemiyetin ileri seviyede üyelerine verildi§ini açýklandý§ýný yazdý. Bu durum simyanýn sadece Adepti Exempti derecesine vakýf üyelere verildi§i Alpha ve Omega Gül Haç Cemiyetinde de böyledir.    

 

ALPHA OMEGA SÝMYASI

Ýngiltere'de Golden Dawn Simya Tradisyonu Alpha Omega Gül Haç Cemiyetinde iyi bir þekilde korunmuþtu. Bu özellikle Londra A.O. Mabedinin Cancellarius'ü Frater Animo Et Fide (Edward Langford Garstin) çalýþmalarýyla gerçekleþti. Garstin, Moina Mathers tarafýndan kocasýnýn çok övdü§ü bazý çok de§erli simya eserlerini teslim aldý, özellikle Jacob Boehme'ýn Mysterium Magnum ve Kirchweger'in Aurea Catena Homeri (1722). MacGregor Mathers ayrýca Salomon Trismosin'in Splendor Solis'e çok de§er vermiþti, çünkü bu eser Mathers'in Hayat A§acý'ndaki 22 Yola tekabül ettirdi§i 22 çok güzel renkli resim içeriyordu. Ancak Garsin'in çok iyi bildi§i buna benzer baþka bir simya eseri vardý: Kerdanek de Pornic'nin Le Livre des 22 Feuillets Hermétiques ("22 Hermetik Yaprak Kitabý"), bu kitap 22 hermetik sýrrý açýklýyor ve Tarot kartlarýnýn 22 Majör Arkana'sýný anýmsatýyor. Olasý olarak Garsin'in Moina'dan devraldý§ý bu çok ender Fransýzca kitapçý§ý MacGregor Mathers tarafýndan keþfedilmiþti. Elimde olan bu kitaçýk çok de§erlidir, çünkü birçok laboratuar çizimleriyle birlikte Büyük Çalýþmanýn 22 basama§ýný çok açýk bir þekilde göstermektedir. Gariptir ki 22 Hermetik Yaprak Kitabýnda gösterilen simya yöntemi Bacstrom'un yönetmeine çok benzeyen bir Antimon Yoludur.     

Garstin simya konusunda iki basýlmamýþ makale yazmýþtýr: Simya ve Astroloji ve Simya Terimleri Sözlü§ü. Ayrýca iki kitabý da vardýr: Theurgy (1930) ve Secret Fire (1932). Bir Ýngiliz olarak Garstin do§al olarak Vaughan, Philalethes, Norton, Ripley, John Dee ve Kelley gibi eski Ýngiliz simyagerlere daha fazla ilgi gösteriyordu. Hatta, Garstin operatif simyaya pek girmemiþti, ancak "ruhsal simya"yý uyguluyordu (Bu ruhsal simyanýn önemli bir kýsmýnýn Amerikan Alpha Omega Mabetleri aracýlý§ýyla B.O.T.A. cemiyetine verildi§ini inanýyorum).  

Erward Langford Garstin ayrýca en iyi arkadaþlarýndan biri olan Gerard Heym'in üye oldu§u Quest Society Cemiyetinin de sekreteriydi. Gerard Heym bazen Londra'da yaþayan bir Fransýz simyagerdi. S.L. MacGregor Mathers ve Moina Bergson-Mathers'in yakýn bir dostuydu. Ama Ahathöor Mabedine hiç inisiye olmamýþtý, çünkü adý Mabedimizin eski Kayýt Defterinde gözükmemektedir. Ancak, Gerard Heym Simya ve Erken Kimyayý Ýnecleme Cemiyetinin (the Society for the Study of Alchemy and Early Chemistry) ve ünlü dergisi Ambix'in kurucu üyelerindendi. Ayrýca, simya sembolizmi konusunda derin ilgisi olan Les Amants de la Licorne (Tek Boynuzu Mitolojik Atý Sevenler) adýnda bir Fransýz edebi cemiyetinin de üyesiydi. Bu cemiyet Hermetik Þ\nniir Antolojisi (Anthologie de la Poésie Hermétique) yayýnlayan Claude d'Ygé tarafýndan kurulmuþtu. Üyesi oldu§um bu Fransýz edebiyat cemiyeti L'Orbe de la Licorne adý altýna halen Paris'te mevcuttur.   

Gustav Meyrinck'in Fransýzca'ya Le Dominicain Blanc olarak tercüme edilen romanýna yazdý§ý önsözünde Gerard Heym Taocu Simyanýn kuramý konusunda derin anlayýþ sergilemektedir. Onun F.A.R.+C.'a üye olmasý olasýdýr, çünkü bu Fransýz Gül Haç Kardeþli§i Çin Simyasýnýn sýrlarý "Kýrmýzý Ejderha" yolu ile ilgilenen Avrupa yegane cemiyettir.     

Hem Gerard Heym, hem de Langford Garstin 20. yüzyýlýn en büyük Ýngiliz simyageri olan Archibald Cockren'in arkadaþlarýydý. Cockren Ýngiltere'de 1930'lu yýllarda yaþayan gerçek bir üstadý ve Alpha Oméga'nýn üyesi oldu§u gözükmektedir. O Alchemy Rediscovered and Restored (1940) kitabýný yazmýþtý. Ithell Colqhoun'e göre Garstin onun harika laboratuarýna ziyaret etti§inde Cockren ona siyah, gri, beyaz ve sarý geleneksel renklerde tabaka tabaka temel madde içeren oval þiþede "Filozofun Yumurtasý"ný göstermiþ. Bunu üstünde bir merkez etrafýnda yaprak þeklinde açýlan ve çiçe§i andýran bir þekil turuncu- kýrmýzý renklerde parlýyordu. Cockren, Temel maddesini uzun süre devamlý hafif bir ýsýda tutarak onun parlamasýný sa§lamýþtý ve bir a§aç gibi dallanmýþtý.      

Garstin'in filozof çiçe§i konusundaki betimi aynen 22 Hermetik Yaprak Kitabýnda anlatýlan Kýrmýzý Çiçek gibidir. Gerçekten, Cockren "Bilge Adamýn Kurþunu" yolunda çalýþtý. Ayrýca, Sir George Ripley'nin yazýlarýndaki, muhtemelen Filozof Taþýný hazýrlamamýn bir yöntemini veren Bosom Book'taki talimatlarý da takip etti. Garstin'e göre, Cockren simya denemelerini yaparken her zaman bir "açýk pentagram" kullanýrmýþ. Bu da Z.2 Golden Dawn Simya Ritüellerindeki talimatlara uydu§u konusunda bir kanýttýr.  

Archibald Cockren özellikle hastalý§ý tedavide en güçlü olan altýn ya§ý olmak üzere metallerden çýkarýlan ya§larý kullanýrdý. O Bayan Maiya Tranchell-Hayes'i (Soror Ex Fide Fortis, bir Alpha Omega Mabedinin Imperatrix'i) üç damla gümüþ ya§ý vererek sinir krizini tedavi etmiþti. Cockren ayrýca 2. Dünya Savaþý baþýnda Ýtfaiye Servisinde yaralandý§ýnda Gerard Heym'a bir balsam vererek hayatýný kurtarmýþtý. 1965 yýlý sýrasýnda Gerard Heym, Miss Colquhoun'e 95 yaþýnda arkadaþlarýndan birinin Cockren'den içilir (sývý) altýn alarak faydalandý§ýný söylemiþti. Etkisi yaþamýný ve gençli§ini uzatmýþtý. Bayan Colquhoun'e göre 2. Dünya Savaþýnda bir bombanýn laboratuarýna isabet etmesiyle Archibald Cockren ölmüþtü. Ancak, C.R. Cammell'e göre Cockren laboratuarýnýn vurulmasýndan sa§ olarak kurtulmuþtu. Cammell olayý þöyle anlatýyor: "Laboratuarý yakýn bir patlamadan yýkýldýktan sonra, dönüþüm her safhasýnda iksirleri muhafaza eden cam þiþelerin hiçbiri zarar görmemiþti. Bu bir mucizeyi andýrýyordu ve gerçekten de öyleydi." Cammell'e göre Cockren Brighten'e taþýndý ve tam son baþarýsý Filozof taþýný bulmak üzereyken 1950 civarlarýnda öldü."        

Cammell'in iddiasýna göre Cockren ona iki kez iki þiþe altýn iksiri vermiþti, dozu þarapla birlikte alýnan bir kaç damlaydý. Cammell diyor ki, "Bunun etkisi inanýlmazdý. 1940 yýlýnda Alman hava saldýrýsýnýn en korkunç süresinde, sürekli olarak Hava Saldýrýsý Koruma iþinde meþgulken, iksir beni o kadar diriltti ki, aldý§ýmda çok az yorgunluk ve sinirsel depresyon hissediyordum, çok az uyku veya yiyece§e ihtiyaç duyuyordum ve sa§lýklý ve zinde hissediyordum ve gözüküyordum."     

Altýn mhlulün etkileri konusunda bu açýklama oldukça do§rudur. F.A.R+C'a inisiye eden kardeþin verdi§i bir kaç damla içilir altýný aldýktan sonra bu konuda ben de tanýklýk yapabilirim.

Ancak, Alpha Omega'nýn esas simya külliyatý çok de§erli ve nadir ka§ýtlarýn bulundu§u Ahathöor Mabedinde saklanmaktadýr. Bunlarýn arasýnda özellikle 1735 yýlýnda Almanya'da basýlan, Frater In Cornu Salutem Spero (William Sutherland Hunter) tarafýndan Ýngilizce'ye ve 1925 yýlýnda Ahathöor Mabedi Praemonstratrix'i Soror Semper Ascendere (Mme Voronof) tarafýndan Fransýzca'ya çevrilen, gerçek adý Sepher Ha-Iorah (Ýbranice) olan Abraham Eleazar'in eski simya eseri önemli bir yer alýr.  Sepher Ha Iorah kitabýnda anlatýlan simya yöntemi bir Fraternitate Rosae et Aureae Crucis Testamento olan Thesaurus Thesaurorum'in Ýkinci Kitabýna ve ayrýca halen arþivlerimizde bulunan Frater Deo Duce Comite Ferro (S. L. MacGregor Mathers) tarafýndan Latince'den Ýngilizce'ye tercüme edilen Sigillum Secretorum or Magnalia Dei Optimi Maximi'dekine benzemektedir. 

Sepher Ha Iorah kitabýnýn di§er bir suretini bulma þansým oldu. Bu kitap Üstad Eliphas Lévi'nin bizzat kopyaladý§ý ve çizerek boyadý§ý çok nadir ve güzel bir Fransýzca surettir.  Eliphas Lévi'nin býraktý§ý bir nota göre bu suret orijinal kitaba bakarak hazýrlandý (iddiaya göre Nicolas Flamel'in buldu§u Yahudi Abraham'ýn ünlü kitabý).  Eliphas Lévi esas kitabýn eskiden Fransýz simyager Duchanteau'a ait oldu§unu (ayný zamanda bir Altýn Gül Haç üyesi). Esas kitabýn Ýbranice yazýldý§ý gözükmektedir. Her durumda, Eliphas Lévi'nin sureti Ýbrani kelimelerle doludur. Eliphas Lévi kitabýný bir simyager ve Bulwer-Lytton'un arkadaþý olan koruyucusu Mniszech Earl'in onuruna atýftan bulundu. Aslýnda Eliphas Lévi'nin bu harika suret Paris'te bulunan çok kapalý bir Hermetik Cemiyetine üye ozel bir kolleksiyoncuya aittir.    

Ahathöor Mabedinin di§er de§erli eserleri arasýnda:  

- The Golden Age Revived (Altýn Ça§ýn Yenilenmesi) yazan Mathadanus (Count Adrian Mynsicht - 1621) Frater D.D.C.F. Mathers tarafýndan hazýrlanmýþ bir tercüme elyazmasý, sonuna þu not eklemiþtir:

"Bu eser Gül-Haç Cemiyetinin Ýç Halkasý Gizli Üstadlarý tarafýndan Dýþ Cemiyetteki Gül ve Altýn Haç Cemiyetinin Supreme Magus'a (Üstadýn ül-Azam) verilmiþtir ve de novo (yeniden) koruma altýndadýr. Yüksek dereceli Gül Haç kardeþleri hangi kitaba atýftan bulundu§umu bilirsler ve bu referansý sýrf onlarýn menfaatleri için veriyorum."  

- "Le Trésor des Trésors ou comment on peut ramener les corps à leur matière première dans le but d'obtenir leur génération ou leur multiplication". Bu elyazmasý Ýþveç Kraliçesi Christine'in Üstadý olan Ýtlayan bir simayger François Borri tarafýndan hazýlandý§ý inanýlmaktadýr. Bu elyazmasý Temmuz 20, 1926 tarihinde Soror Semper Ascendere tarafýndan tercüme edildi ve yazýlarak hazýrlandý. Sonunda Kraliçe Chrisitine'in býraktý§ý bir nota göre "Büyük Çalýþma" da baþaraýlý oldu. Burada uygulanan metod Synesius'inkine benzerdir.

Z.2 SÝMYA ELYAZMASININ ANALÝZÝ

Þ\nnimdi bu ola§anüstü Z. 2 evra§ý analiz etmeye çalýþaca§ým, çünkü Maji, Simya ve Astroloji arasýndaki iliþkileri açýklayan ender Simya yazýlarý arasýnda yer alýr. Z. 2 elyazmasýnda söz edilen operatif simya iþlemi oldukça teoriktir.

Gerçek Simyada seçilen temel madde takip edilecek yolu tayin eder: kuru veya ýslak. Örne§in, demir gibi çok sert metaller cýva ile ayný þekilde muamele görmezler. Bu aslýnda sadece metallerin erime noktasýný içeren bir sorundur. Dolayýsýyla kuru yöntemin teknik uygulamalarý metalürjiyle bazý benzerlikler arz eder. Islak yöntemi kullanýldý§ýnda kimyadaki gibi cam þiþe, kap ve tüpler kullanýlýr. Ayrýca kuru veya ýslak yönteminde birçok de§iþik iþlemler vardýr, sadece seçilen Ýlk Madde'de de§il ayrýca belirli bir madde kullanýldý§ýnda, örne§in, (kuru bir yol olan) "Antimon Yolu" birçok de§iþik iþlem vardýr. Hatta "Magnezya Yolu" daha da karmaþýktýr, genelde kullanýlan Islak Yol'dur ancak Kuru Yolu da kullanmak mümkündür.  

Ünlü Z.2 elyazmasýnda açýklanan simya yönteminin aslýnda Islak Yol olmasý oldukça ilginçtir. Bu yol kuru yoldan daha uzundur, ancak daha kolay uygulanýr ve daha güvenlidir. Kuru yol oldukça kýsadýr ama oldukça tehlikelidir. Islak Yol düþük ýsýda sývý maddelerin bulundu§u bir kapta damýtma ve arýtma kullanýr. Kuru Yol pota, kuru maddeler ve yüksek ýsýlar kullanýr. Yine de, Z. 2 evraký Islak Yol ile baþlýyor ve Kuru Yol ile bitiyor. Bacstrom yönteminin bunun tamamen tersidir, Kuru Yol ile baþlar (pota ile) ve Islak Yol ile (cam þiþede) bir birleþim ile biter. Aslýnda, bazen iki yol arasýnda bir köprü vardýr, bu da Simyayý etüt etmek isteyenlerin karþýlaþtýklarý güçlüklerden biridir. 

Z.2 elyazmasýnda anlatýlan simya basamaklarýnýn incelenmesinde bazý hatalar göze çarpýyor. Özellikle "Gezegen Sýrlamasý"nda. Elyazmada verilen sýra þöyledir: Satürn - Ay - Güneþ - Mars - Merkür - Jüpiter - Venüs, oysa bütün geleneksel Simya eserlerinde gezegen sýralamasý þöyledir: Merkür - Satürn - Jüpiter - Ay - Venüs - Mars - Güneþ. Aslýnda bu sýra, Büyük Çalýþma'nýn bitme noktasý sayýlan birleþime  dönüþme sýrasýndaki renk sýrasýný verir. Kadimler Maddenin renk de§iþimini gezegenlerin eski astrolojik renk tekabüllerine göre anlatmýþlardý. Dolayýsýyla, Merkür birçok renkle, Satürn siyah, Jüpiter gri, Ay beyaz, Venüs yeþil, Mars kýrmýzý ve Güneþ altýn olarak kabul edilrdi. GOLDEN DAWN'ýn de§iþik "Gökkuþa§ý Skalasý" gezegensel renk skalasýný ele alýrsak, Z. 2 elyazmasýndan þu sýrayý elde ederiz: indigo - mavi - turuncu - kýrmýzý - sarý - mor - yeþil. Bu büyük birleþimi elde etmede genel renk sýralamasýna uymuyor.         

Z.2 elyazmasýnda di§er operatif simya eserlerine göre baþka bir sapma, maddenin güneþ ve ay ýþý§ýna maruz býrakýlma sýrasýdýr. Ancak, bu iþlemin verilmesi dahi gösteriyor ki Z.2'nin yazarý simya sýrlarýnda e§itim görmüþtü, çünkü bu iþlem hiç bir zaman basýlý metinlerde açýklanmadý (ancak bazen resmedilmiþti). Madde üzerinde ýþýn uygulanmasý ve daha önemlisi ne zaman uygulanaca§ý Filozoflarýn ö§rencilerine ancak uygun inisiyasyon ve yemin altýnda verdikleri esas sýrlardan biridir. Fulcanelli Simyayý tanýmlarken: "Maddeyi ýþý§ýn gücüyle dönüþtürme sanatý" dedi§i vakit çok bir bir þekilde açýklamýþtý.   

Nihai olarak Z.2 evrakýnda açýklanan iþlemle simyager bir toz ve bir ya§ elde ediyor. Ancak "Büyük Çalýþma"da her zaman kýrmýzý toz veya mahlul (Kýrmýzý Aslan) elde edilinceye kadar "emme" denilen uzun bir iþlemle ya§ ve toz birleþtirilir. 

Dolayýsýyla, Z.2'de anlatýlan iþlemin Felsefe Taþýnýn yapýlmasýyla ilgisi olmadý§ý ve bir metal veya bitkinin tuz veya ya§sýný özütünü çýýkarmak gibi "özel bir iþlem" oldu§u sonucuna vardýk.

Z.2 elyazmasýnýn en ilginç özelliklerinden biri, majikal ritüellerinin simya iþlemiyle ilgili oluþudur. Bu tür bilgi klasik simya metinlerinde her zaman eksiktir. Ancak bulabildi§im simya ile ilgili majikal talimat veren nadir eserlerden biri (Z.2 haricinde) bana Altýn Gül Haç Kardeþli§in Ýç Koleji tarafýndan verilen baþlý§ý: "Testamenti Fraternitatis Roseae et Aureae Crucis - Liber II: "De Magia Divina et Naturali cum Chymico-Magicae Secretorum" olan eserdir. 

Bu evrakta [Z.2] anlatýlan iþlem yedi Gezegensel Zekayý ve Koruyucu Mele§i ça§rýlýþý ile birlikte "Ýçilir Altýný"ý kullanan bir içsel simya yöntemidir. Önemle belirtmek gerekir ki, bütün bu majikal veya daha do§rusu teürjik çalýþmalar ruhsal varlýklarý çekmek için bir nevi astral mýknatýs görevi gören Felsefe Taþý baþarýldýktan sonra mümkün oluyordu. 

gichtel.jpg

Bu gizli talimatlarý bana aktaran Üstadlar Felsefe Taþý elde edilmedi§i sürece ve onun güçleri tarafýndan dirilmeden kimsenin Majiyi güvenli bir þekilde uygulayamayaca§ýný vurguladýlar. Bir Ýngiliz Üstadý bana kendi denemelerine göre Felsefe Taþýnýn önemli ölçüde öngörüyü (prekognisyon) uyarabilece§ini söyledi ve bu da majikal ça§rý veya celpte (evokasyon) ruhsal varlýklarla iletiþim kurmada çok yararlý olabilir.      

Ýyi bilinmelidir ki Felsefe Taþýn veya Ýçilir Altýnýn hazýrlýksýz insanlar tarafýndan hazmedilmeleri tehlikeli olabilir, çünkü bu maddeler eski Gül Haç Üstatlarýnýn "bedenin suptil ateþleri" (kundalini) dedikleri güçleri uyarabilir. Bu durumda cinsel enerjiler aþýrý yo§unlaþýp kontrol edilmeleri son derece zor olabilir. E§er ö§renci do§ru bir þekilde hazýrlanmamýþsa, iksir özel yaþamýnda her türlü aksaklýk yaratabilir. Ýhtiraslarýnýn kölesi olabilir ve bu yeni enerjiyi idare ve kontrol altýna allamayabilir. E§er kundalinisinin "gizli ateþi"ni yüceltmeye bilmiyorsa, bu enerji saf cinsel faaliyet veya düþüncelerle ziyan olabilir. Baþka durumlarda bu "ateþ" beynine yükselip birçok halüsinasyon yaratabilir. E§er ö§rencinin zihni yeteri kadar arýnmamýþsa, Bulwer-Lytton'un ünlü Zanoni romanýndaki Glyndon gibi canavarlar görebilir. Genelde iksir, özellikle ö§rencinin aþk hayatýnda büyük bir "karmik" temizlik yaratýr.  

Bundan dolaydýr ki, Üstadlar Ýksiri veya Ýçilir Altýný hazýr olmayan ö§rencilere veya gençlere vermezler, onu sadece 7 yýl e§itim görmüþ en az 40 yaþýnda deneyimli ö§rencilere verirler. Bu e§itim bir bakýma "tantrik" uygulamalarý içerir (Aleister Crowley'nin sözde "seks majisi"nde çok farklý bir þekilde). Altýn Gül Haç Cemiyetinin Ýç Koleji bu tür uygulamalarý bilirdi, ancak onlar her zaman çok gizli tutulurdu, çünkü Üstadlar onlarýn istismar edilebilece§inden korktular. Bu majikal e§itimin di§er bir yönü majikal aynalarla ay ve güneþ ýþý§ý üzerinde meditasyon içeren bir tür "yoga"dýr. Tabii ki, MacGregor Mathers bu tür gizli uygulamalar konusunda biraz bilgisi vardý (bunlar sadece Exempts derecesine açýklanýrdý), çünkü o özellikle Hz. Süleyman ve Hz. Musa'nýn Majikal Anahtarlarýnýn (Salomonic et Mosaic Magical Claviculae) gizli tefsirlerini olmak üzere, Altýn Gül Haç'ýn operatif külliyatýný devraldý. 

* Email
Copyright 1888-2022, All Rights Reserved
More about us on…