Israel Regardie, ÝnÝsÝyasyon ve PsÝkoterapÝ

yazan Cris Monnastre ve David Griffin

Copyright © 1995

(Bu yazÝnÝn ilk kez Gnosis Magazine Dergisinin Onuncu YÝl Dönümü SayÝsÝ'nda çÝktÝ)

Hermetic Order of the Golden Dawn® (Hermetik AltÝn Þ\nnafak Cemiyeti) ve Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, R. R. et A. C.® (Yakut Gül ve AltÝn Haç Cemiyeti), ilki 1888 ve dið\neri 1892 yÝllÝnda, Ýngiltere'de yüksek dereceli Framasonlar (Woodman, Wescott ve MacGregor Mathers) tarafÝndan kurulan inisiyatik ve majikal bir cemiyetin iki ayrÝ kÝsÝmlarÝdÝr. Cemiyetin menþei biraz muð\nlak ve tartÝþmalÝ olmasÝna karþÝn, tarihi önemi farklÝ kaynaklardan efsanevi ve majikal bilgilerin dahiyane bir þekilde sentezini kurmasÝndadÝr. Bu kaynaklar arasÝnda Fama Fama Fraternitatis (ilk Gül-Haç evrakÝ), MÝsÝrlÝlarÝn Ölüler KitabÝ, Cornelius Agrippa, Tycho Brahe ve John Dee vardÝr. Merhum Israel Regardie, 1937 yÝlÝnda cemiyetin hacimli ezoterik külliyatÝnÝn önemli kÝsÝmlarÝnÝ açÝklamÝþtÝ. Bu bilgiler kÝsa sürede modern majinin bir çok yönünü ve çeþitli ruhsal konularÝ derinden etkiledi.  

Israel Regardie (1907-1985) on dokuzuncu asrÝn majikal yenileyiþin önemli bir nesilsel bað\nÝ olarak yer almakla birlikte psikoloji ve majiyi birleþtirme çabasÝnÝn ilk öncülerindendi. 1907 yÝlÝnda doð\nan Regardie, gençlið\ninde her biri kendi ezoterik kardeþliklerini kuran Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis Cemiyetinin iki üstadÝ Aleister Crowleyi (1875-1947) ve Dion Fortune'u (1890-1946) tanÝyordu. Regardie ayrÝca Golden Dawn cemiyetinin erken bir dallanmasÝ olan Stella Matutina Cemiyetine de üyeydi. Son olarak da Regardie'nin psikoloji ve majiyi entegre etme konusundaki erken çabasÝ devrim nitelið\nindeydi.    

Genç bir adam olarak Regardie tutkulu bir þekilde bir majisyen olma hevesindeydi. Aleister Crowley'i zamanÝnÝn en önde majisyeni olarak görüyordu ve ona karþÝ hayranlÝð\nÝnÝ bir mektupla dile getirerek tanÝþmÝþtÝ. 1938 yÝlÝnda Paris'te onun sekreteri olarak iþe baþladÝ. Crowley ile birkaç yÝl geçirdikten sonra hocasÝyla acÝ bir aykÝrÝlÝktan dolayÝ yanÝndan ayrÝlmak zorunda kalmÝþtÝ. Bu atÝþmadan doð\nan travma Regradie'yi derinden sarstÝ. Sonradan kendine gelmesinin yedi yÝl sürdüð\nünü açÝklayacaktÝ.    

ParasÝz ve þaþkÝn kalan Regardie, Güney-BatÝ Ýngiltere'de Glastonbury'e yakÝn oturan Dion Fortune tarafÝndan himaye edilerek ev misafirlið\nine alÝndÝ. Fortune sadece yetenekli bir majisyen deð\nil aynÝ zamanda doð\nal bir durugörürdü. Regardie, öldüð\nü güne dek zor günlerde onun gösterdið\ni misafirperverlið\ni ve cömertlið\nini hiç unutmayacaktÝ.  

Dion Fortune, Regardie'yÝ tamamen beklenmedik bir yönde etkiledi. Kendisi, Sigmund Freud'un fikirlerini Ýngiltere'ye getirmede rolü vardÝ ve "Dr. Taverner'in SÝrlarÝ" adÝnda bir kÝsa öykü kitabÝ yayÝnlanmÝþtÝ. Bu öyküleri kurgu olarak tanÝtÝysa da, Dr. Taverner'in gerçekten varolduð\nunu ve öykülerin psikoloji ve majinin birlikte yer aldÝð\nÝ gerçek vakalarÝ yansÝttÝð\nÝnÝ belirtmiþti.     

Regardie, Freud ve C. G. Jung'un fikirlerine ilk kez Dion Fortune'Ýn sofrasÝnda tanÝk olmuþtu. KÝsa bir süre sonra, halen Crowley ile sürtüþmesinin yarattÝð\nÝ duygusal tepkilerle boð\nuþurken, Regardie önce Freud ve sonradan Jung psikanalize girdi. Bu safhada, Regardie erken yaþta kendi çözümlenmemiþ duygusal çatÝþmalarÝn Crowley ile çekiþmesinde ne denli büyük bir rol oynadÝð\nÝnÝ anladÝ. Regardie, önceki ezoterik kardeþliklerde görülen kaotik grup dinamið\ninin nedenini çözümlenmemiþ çocuksu komplekslerde yattÝð\nÝ sonucuna vardÝ. Bundan dolayÝ ciddi bir ruhsal disiplini takip edecek herhangi birinin ayrÝca psikoterapi görmesi gerektið\ni konusunda Ýsrar etmeye baþladÝ.       

Regardie daha sonra Amerika Birleþik Devletlerine taþÝndÝ. Burada Wilhelm Reich'in fikirleriyle tanÝþtÝ ve Reich Terapisine girdi. AyrÝca Reich'in kÝzÝ Eva ile mektuplaþmaya baþladÝ ve bu onu zihin-beden bað\nlantÝsÝ konusunda ciddi bir þekilde ilgilenmeyi ve sonunda çiropratisyen eð\nitimine teþvik etti.  

YaþamÝn sonuna doð\nru bile, Regardie hem Freud psikanalizi ve Jung'un fikirlerine saygÝ beslemeye devam etti. Sonunda deneyimledið\ni þekilde Jung psikanalizin etkinlik açÝsÝndan yoksun olduð\nu kanÝtÝna vardÝ. Nihai olarak da sözlü terapinin Reich'in beden çalÝþmalarÝ yanÝnda solgun kaldÝð\nÝ ve günün birinde ritüel maji tekniklerinin psikoterapiye güçlü takviye ve destek unsurlarÝ olacað\nÝ sonucuna vardÝ. 

Bir terapist ve beden çalÝþmacÝsÝ olarak Regardie Reich metotlarÝnÝ bazÝ ufak çiropratik ayarlamalarla, temel majikal teknikler ve hatha yoga ile karÝþtÝrdÝ. Tipik bir seansta, Regardie hastasÝna uzun süre derin ritmik nefes alÝþ veriþlere uygulardÝ. Bu þekilde hiper-ventilasyon kiþide deð\niþik bir þuur halini yaratÝr. Bu süreçte Regardie bedeni belirli yerlerini tarayarak gerilim bölgelerini tespit eder ve derin ve bazen de acÝ verici bir tür masajla gerginlið\ni giderir.   

Gerek Regardie ve gerekse de Reich çözülmemiþ duygusal çatÝþmalarÝn bedende gerilim olarak depolandÝð\nÝnÝ düþünürlerdi. Fiziksel bir yaklaþÝmla bloklar kaldÝrÝlÝr ve Reich'in "orgon" dedið\ni yaþam/acunsal enerji serbest bir þekilde tüm bedende dolaþÝr. Bir seans boyunca, çoð\nu kez hastanÝn ifade etmesi teþvik edildið\ni bol miktarda duygu ortaya çÝkar.

Regardie sÝk sÝk Reich fikirlerini AltÝn Þ\nnafak Hermetik Cemiyeti majisiyle bað\ndaþtÝrÝrdÝ. Özellikle Orta Sütun Ritüeli olarak bilinen bir çalÝþmadan hoþlanÝrdÝ. Bu teknikte majisyen bazÝ kelimeleri titreþimli bir þekilde seslenerek omurilið\nin üstünde, üzerinde ve altÝnda ardÝ ardÝna ÝþÝk kürelerini imgeler. Bu, Regardie'ye göre Reich'in orgon enerjisiyle eþ olan belirli bir enerjiyi uyarÝp devreye sokmaktadÝr. Bu enerji baþka imgelemelerle bedenin etrafÝnda ve içinde dolaþtÝrÝlÝr. 

Meþru ezoterik cemiyetler her zaman inisiyasyonun güvenli ve etkin bir biçimde uygulanmasÝnÝ sað\nlamak için bir yapÝ oluþturma amacÝnÝ taþÝmÝþlardÝr. Burada gösterileceð\ni gibi, inisiyasyon ve ruhsal geliþmenin boyutlarÝnÝ kabul eden psikoterapi þekilleri arasÝnda birçok paraleller vardÝr. Hatta, Regardie ikisinin birbirini tamamlayÝcÝ iþlevler görebileceklerini ve inisiyasyonun bir bir tür psikoterapiyle birlikte alÝnmasÝ gerektið\nini önermiþti.    

Tabii ki, Regardie Reich terapinin majikal çalÝþmaya en elveriþli destek olduð\nunu kabul ederdi. Ancak, günümüzde Reich terapistlerin eksiklið\ni gözünde alÝrsak, ruhsal geliþmeyi gündeme alan baþka psikoloji ekolleri de majikal çalÝþmalara uygun görülebilir, örneð\nin Jung, Ben Ötesi, Psikosentez ve yeni geliþen "Ezoterik Psikoloji" olabilir.  

Ýnisiyasyon adayÝ neden psikoterapiye gerek duysun? Çünkü herhangi bir ruhsal eð\nitim yeterli samimiyet ve disiplinle uygulandÝð\nÝnda, Jung'un kiþisel bilinçaltÝ kompleksler olarak tanÝmladÝð\nÝ þeyleri harekete geçer. Bunlar çözümlenmemiþ ebeveyn çatÝþmalarÝndan kaynaklanan erken çocukluk devrinden kalan çocuksu duygusal motifler olarak tanÝmlanabilir. Bu kompleksler iliþik resimlerde yedi baþlÝ ejderha ile simgelenir. Çoð\nu kez bunlar ruhsal uygulamalarla beslenir.      

Eð\ner bu kompleksler güvenli ve kontrolü bir þekilde bilinçle özümlenmezlerse, tehlikeli bir þekilde faaliyete geçebilirler. Bu da bazÝ "ruhsal" gruplarÝn neden iþlemez veya yÝkÝcÝ duruma geçtið\nini açÝklamaktadÝr.   

Kabul etmek gerekir ki, inisiyasyonu ve psikoterapiyi bir arada yürütmek bazÝ güçlükler yaratabilir. Psikoterapi inisiyasyonun veya geçek ruhsal iþlevin etkinlið\nine zarar vermesi pek olasÝ olmamakla beraber, herkes psikoterapinin önemli masrafÝnÝ kaldÝrmayabilir. AyrÝca, orta hali kiþiler etkin bir terapisti, yetersiz olanÝnda ayÝrt edemeyebilir. Maalesef çoð\nu kez yetkin olmayan ve yÝkÝcÝ terapistleri bulmak yetkin olanlarÝ bulmaktan daha kolaydÝr. AynÝ þey inisiyatörler ve inisiyatik cemiyetler için de geçerlidir. Liderlerinin parasal ihtiyaçlarÝ veya insanlarÝn yaþamlarÝnÝ kontrol etme arzusuyla idare edilen haddinden fazla ezoterik grup vardÝr.

BaþarÝlÝ bir sonuç için, gerçek inisiyasyonda inisiyatörün yeteneð\ni ve kiþisel etik deð\nerleri nasÝl hayati önem taþÝyorsa, psikoterapide de öyledir. Hatta etik deð\nerlerinden yoksun bir inisiyatör, aynÝ þekilde etik deð\nerlerinden yoksun bir psikoterapist kadar zararlÝ olabilir. DolayÝsÝyla, inisiyasyon isteyen biri inisiyatör veya inisiyatik cemiyetin seçiminde konusunda son derece temkinli davranmalÝdÝr.   

ArayÝþ içinde olan kiþiler ayrÝca inisiyatik cemiyet ve þahsiyet kültünü birbirinden ayÝrabilmelidir. Haddinden fazla ruhsal grup karizmatik fakat maniple edici liderlerin kiþilikleri etrafÝnda inþa edilmiþtir. Psikolojik sorunlarÝ hiçe sayma ile birleþen bu oluþum ezoterik camiayÝ saran suiistimallerin çoð\nunun kaynað\nÝdÝr.       

Ýnisiyasyon altÝndaki psikolojik dinamiklerin analizi bu tür suiistimallerin neden oluþtuklarÝnÝ açÝklar. AltÝn Þ\nnafak Hermetik Cemiyetinin inisiyatik iþlemi inisiyasyonun hem tehlikelerini, hem de potansiyellerini açÝkça sergiler. Ancak önceden inisiyasyon ve psikoterapi arasÝndaki farkÝ gözden geçirelim.  

Ýnisiyason (Latince'de initia = baþlamak) kelime anlamÝndan anlaþÝlacað\nÝ gibi yeni bir baþlangÝç olarak tanÝmlanabilir. AltÝn Þ\nnafak sisteminde inisiyatik sürecin hem majikal, hem de psikolojik unsurlarÝ vardÝr. Majikal unsur inisyenin "Duyusal Çevresinde" belirli güç veya enerjilerin sistemli bir þekilde uyarÝlmasÝ olarak tanÝmlanabilir (Duyusal Çevre, Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis Cemiyeti tarafÝndan genelde enerji bedeni veya aura olarak bilinene kullandÝð\nÝ terimdir) 

Bu iþlem için bu güçlerin önceden kendisinde uyarÝlmÝþ olan bir inisiyatör gerekmektedir, çünkü inisiyasyon enerjilerin aktarÝmÝ ile gerçekleþir. DolayÝsÝyla, majikal açÝdan, inisiyatör ve aday arasÝndaki iliþki hayati önem arz eder. Bu açÝdan gerçek anlamda kendi kendine inisye olma iþlemi eð\ner tamamen imkansÝz deð\nilse bile, en azÝndan baþarÝlmasÝ son derece zordur. Yinede, sistemli ve sürekli olarak ritüel majiyle doð\nru majikal enerjileri çað\nÝrmakla inisiyasyonun majikal amacÝnÝ önemli ölçüde gerçekleþtirmek zorda olsa mümkündür.  

AltÝn Þ\nnafak Hermetik Cemiyeti konusunda çok þey yazÝlmasÝna karþÝn, AltÝn Þ\nnafak'Ýn sadece ilk adÝmÝ olduð\nu inisiyatik süreç konusunda hemen hemen hiçbir þey söylenmemiþtir. Bu sistem baþÝndan beri her biri Kabalistik Hayat Að\nacÝnÝn bir sefira'sÝna (küre) tekabül eden on dereceden, ve her biri bir cemiyete tekabül eden 3 mertebeden oluþmuþtur. Her bir mertebe dið\nerini örten (Paroketh denilen) Ýsis ve Nephthys (Neftis) peçeleri ile ayrÝlmÝþtÝr.    

Birinci mertebe ve cemiyet AltÝn Þ\nnafak Hermetik Cemiyeti eð\nitimi ve inisiyasyonlar devresini içermektedir. Ýlk mertebenin dereceleri Neofit inisiyasyonu ile baþlar ve Malkuth, Yesod, Hod ve Netsah Sefirot'a (SefiralarÝna) tekabül eder. Ýkinci mertebenin dereceleri Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis cemiyetine aittir. Ýkinci mertebenin dereceleri Üstad OdasÝ Giriþi sÝnama süresi inisiyasyonu (probationary initiation of the Portal of the Vault of the Adepti) ile baþlar ve Tiphareth  (Tifaret), Gevurah ve Chesed (Hesed) Sefirot'a tekabül eder. Üçüncü mertebe Ordo Argentei Astri'nin (Gümüþ YÝldÝz - genel olarak üçüncü cemiyet olarak bilinir) dereceleridir. Üçüncü cemiyetin dereceleri Binah, Chokmak (Hokmah) ve Kether sefirot'a tekabül eder ve Uçurum Giriþi sÝnama süresi inisiyasyonu (probationary initiation of the Portal of the Abyss) (Daath olarak bilinen gayri-sefira'ya tekabül eter).  

Birinci Cemiyette inisiyatör tarafÝndan ritüeller ile adayda majikal güçler uyarÝlÝr, harekete geçirilir ve dengelenir. Bu güçler beþken yÝldÝz pentagram ile simgelenen geleneksel elementlerinkidir: Ateþ, Su, Hava, Toprak ve Ruh. Ancak Ýkinci Cemiyette kiþisel seromonyal maji çalÝþmalarÝyla bu süreç oldukça yoð\nunlaþÝr. Ýkinci Cemiyet esas olarak altÝ köþeli yÝldÝz heksagram ile simgelenen yedi gelensel gezegensel güçlerini harekette geçirir: Satürn, Jüpiter, Mars, Güneþ, Venüs ve Merkür. Bunun dÝþÝnda Ýkinci Cemiyette adept (üstad) bir dizi alt dereceyle elementlerle bað\nÝmsÝz olarak çalÝþmayÝ öð\nrenir, bunlar adeptin aurasÝnda bu güçleri daha da çok ayrÝþtÝrÝr. Üçüncü Cemiyet esas olarak Zodyak/burçlar kuþað\nÝndaki güçleri ve bir üçgen ile simgelenen simyasal Tuz, Kükürt ve CÝva güçlerini harekette geçirir. DolayÝsÝyla, Üçüncü Cemiyetin iþi bir psiko-ruhsal süreç olarak seremonyal maji yanÝnda simyayÝ da içerir.      

Ýnisiyasyonun majikal yönlerini incelemiþ olmakla Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis kullandÝð\nÝ aþað\nÝdaki Gül HacÝn sembolizmi daha iyi anlayabiliriz. Burada resmedilenlerin tam olarak açÝklanmasÝ için fazla karmaþÝk olmakla beraber, Gül HaçÝn sembolik olarak tam inisiye edilmiþ adeptin enerji bedeninde uyarÝlan güçleri göstermektedir. AyrÝca dört element, yedi gelensel gezegen ve gülün yirmi iki taç yaprað\nÝ ile çalÝþmalarÝndaki ahenk ve dengeyi resmetmektedir. 

Þ\nneklin ortasÝnda üç halkadan oluþan Ýbrani harfler sÝrayla üç, yedi ve on iki harften oluþmaktadÝr. Bu dað\nÝlÝm kadim Kabalistlerin "Oluþum KitabÝ" Sefer Yetzirah'ta verilmektedir. Ýç halka birinci cemiyet ve elementlerin gücüne tekabül eder. Ýkinci halka Ýkinci Cemiyet ve yedi geleneksel gezegene tekabül eder. Üçüncü halka üçüncü cemiyette ve burçlar kuþað\nÝna tekabül eder.

Ýnisiyasyonu psikolojik bir açÝdan daha iyi anlayabilmek üzere psikoterapinin bazÝ dinamiklerini inceleyelim. BazÝ psikoloji ekollerinde etkin psikoterapide aktarÝm ("transference") denilen bir olay önemli bir rol oynar. AktarÝm çözülmemiþ ebeveyn çatÝþmalarÝmÝzÝn farkÝna varma süreci olarak tanÝmlanabilir. Bu süreçte kiþi terapisti bu çözülmemiþ çatÝþmalarÝ taþÝyan biri olarak görmektedir. AynÝ bir film projektörü filmi boþ bir perdeye aktardÝð\nÝ gibi kiþi bilinçaltÝ içerið\nini terapiste aktarÝr.       

AktarÝm aynÝ zamanda inisiyasyon sürecinde hayati bir rol oynar, ancak burada inisiyatör akarÝmlar için perde rolünü üstlenmektedir. Ýnisiyasyonun hem kiþisel, hem de ruhsal geliþmeyi körükleyen son derece etkin bir araç olmasÝnÝn nedenlerinden biri de budur. Ancak, bu aynÝ zamanda yetkin olmayan veya çÝkarcÝ liderlerin elinde inisiyasyonun nasÝl hüsranlÝð\nÝ, hayal kÝrÝklÝð\nÝ ve hatta ölüm ve yÝkÝma yol açabileceð\nini açÝklamaktadÝr. Hatta inisiyasyonda da aktarÝm iliþkisinin dið\ner bir insanla olmasÝ hayati bir unsur olduð\nuna göre, gerçek anlamda kendi kendine inisiyasyon kendi kendine psikoterapi uygulamak kadar imkansÝzdÝr.   

Daha önce belirttið\nimiz gibi, inisiyasyon ile birlikte uygulanan psikoterapi her zaman mümkün deð\nilse de iyi bir fikirdir. Ancak bazÝ özel durumlar göz önüne alÝnmalÝdÝr. Tabii ki, terapist ruhsallÝð\nÝ sað\nlÝklÝ bir hal olarak kabul etmelidir; ideal olarak ruhsal sorunlarla çalÝþma deneyime sahip olmalÝdÝr.  

Terapist ve inisiyatörün birbirine danÝþmalarÝna gerek olmadÝð\nÝ halde, inisiye ile olan iliþkilerinde sað\nlÝklÝ sÝnÝrlar koymalarÝ gerekir. Terapistin vakalarÝnÝ terapi iliþkileri dÝþÝnda tartÝþmalarÝ iyi bir fikir deð\nildir. Maalesef bazÝ terapistler sadece hastanÝn ilk adÝnÝ kullandÝklarÝ için bu konularÝ meslektaþlarÝ, amirleri ve bazen kokteyl partilerinde bahis edip etik davrandÝklarÝnÝ inanmaktadÝrlar. 

Hem terapist, hem de inisiyatör baþÝndan kabul etmeleri gerekir ki bu tür açÝklamalar olmamalÝdÝr. Ýnisiyasyon bir simya sürecine benzetilebilir: tam etkin olabilmesi için þiþe - terapist ve inisiyatörle iliþkiler - tamamen dÝþa kapalÝ olmasÝ gerekir. Ezoterik konularda gizlilið\ne ve sessizlið\ne bu denli fazla önem verilmesinin nedeni de budur. Sessizlik nihai olarak derin ve esaslÝ ruhsal ve psikolojik dönüþüm yaratan güç ve basÝnç meydana getirir.  

Esas aktarÝmÝn inisiyatör veya terapistle geçekleþmesi nispeten önemsizdir. Kiþi bilinçli olarak bir aktarÝm iliþkisi yaratmaz. Hem aþÝk, hem de nefret edebileceð\ni kiþiyle tamamen bilinçaltÝ olarak oluþur. Önemli olan onun gerçekleþmesi ve negatif projeksiyon ve duygularÝn güvenli bir þekilde özümsenmesi ve üzerinde çalÝþÝlmasÝdÝr.  

 

Birinci mertebenin inisiyatik sürecinin en erken safhasÝ sembolik olarak "Düþüþten önceki Cennet Bahçesi" adÝnda bir resimde (yukarÝda) gösterilmektedir. 3=8 dereceli Practicus inisyelerine gösterilen bu resim, ilkel saflÝk safhasÝnÝ temsil etmektedir. Bu safhada aday inisiyatörü gerçekdÝþÝ pozitif bir açÝdan mükemmel bir ebeveyn olarak görmektedir. Bu resimde Hayat Að\nacÝn aþað\nÝsÝnda gösterilen Havva mükemmel anneyi (ve Kabalistik nephesh [nefs] veya içgüdüsel özellið\ni) temsil etmektedir; Jachin ve Boaz sütunlarÝ desteklerken resmedilmektedir. Adem ideal babayÝ (ve Kabalistik ruah [ruh] veya rasyonel özellið\ni) temsil eder; HavvanÝn yukarÝsÝnda durur ve göð\nüssü Tiphareth sefiranÝn konundadÝr, kollarÝ Chesed ve Gevurah'a doð\nru açÝlmÝþ durur.  

Bu resim saflÝð\nÝn sükunetini gösterir: aday inisiyatöre gönderim yaptÝð\nÝ "ideal ebeveyn" ile temasÝndan dolayÝ mutluluk halini yaþar. Bu süreç kiþinin sevdið\nine kendi içsel diþiyi, Jung'un tanÝmÝyla anima yönünü ve kiþi kadÝn ise içsel erkeð\ni animüs yönünü gönderdið\ni Jung'un aþÝk olma sürecinden pek farklÝ deð\nildir. 

Bu safha çÝkarcÝ inisiyatörler tarafÝndan suiistimale en açÝk olanÝdÝr. Cinsel taciz, maniplasyon ve dið\ner suiistimal çeþitlerin suçlamalarÝ sadece okült cemiyetlerin liderler ile ilgili çÝkmadÝ, fakat aynÝ zamanda umumi dini cemaatlerde de ortaya çÝkmÝþtÝr. Jim Jones, David Koresh ve Order of the Solar Temple hareketlerinin gösterdið\ni gibi güvenin suiistimali ölümcül de olabilir.  

Etik standartlarÝ ön gören bazÝ kanunlar gibi belirli ihtiyat tedbirleri psikoterapi için kurulmuþtur. Ancak þimdiye dek duygusal, fiziksel veya cinsel suiistimalin aynÝ derecede zararlÝ olabileceð\ni ezoterik kardeþliklerdeki inisyeleri koruyan kanunlar yoktur. DolayÝsÝyla, inisiyasyona girme kararÝ psikoterapiye girme karara benzetilebilir ve uygun bir inisiyatörün seçimi, iyi bir psikoterapist kadar önemli olabilir. Her iki seçimde bireylerin son derece temkinli olmalarÝdÝr. 

"Düþten önceki Cennet Bahçesi" resmini daha fazla inceledið\nimiz zaman ideal ebeveyn arasÝndaki illüzyona dayanan iliþkiyi açÝkladÝð\nÝnÝ görürüz. Ýlk baþta Kabalistik Hayat Að\nacÝnda semavi üçgenin (Kether, Binah ve Chokmah) eksiklið\nini fark ediyor. Onlar sadece potansiyel olarak að\nacÝn tepesindeki kanatlÝ kadÝn figürüyle simgelenir. Bu figür neshamah veya Kabalistlerin Ýlahi Diþi'sini temsil eder. AyrÝca Havva (að\nacÝn dibindeki kadÝn) yedi baþlÝ bir ejderhanÝn üzerine basmaktadÝr.  

EjderhanÝn uzun bir tarihi vardÝr. Erken paleolitik çað\nÝnda Yüce Ana TanrÝçanÝn eþi olarak gözüken yÝlan olarak ve ayrÝca Ana TanrÝçanÝn Hayat Að\nacÝnda da görülmektedir. AynÝ yÝlan MÝsÝr'da Ra tanrÝsÝnÝn yÝlan canavarÝ Apep ile mücadelesinde görülür. AynÝ negatif bað\nlamda Ýncilin Kehanet bölümünde de yÝlanÝ görüyoruz.  

Yine de yÝlan halâsÝn ve yaþamÝn yenilenmesiyle ilgili önemli bir sembolüdür, çünkü düzenli olarak eski derisini döker ve içinden yenilenmiþ olarak çÝkar. Bunu psikolojik olarak yorumlarsak, yÝlanÝmsÝ ejderha Jung'un kiþisel bilinçaltÝnÝn kompleksleri olarak tanÝmladÝð\nÝ þeylerdir.

Geliþen inisiyatik süreç doð\nal olarak "Düþüþten sonraki Cennet Bahçesi" (aþað\nÝda gösterilen) baþlÝklÝ resimde temsil edilen hale yol açar. Bu resim adaya 4=7 Philosophus derecesinin inisiyasyonu sÝrasÝnda gösterilir. Burada resimde gösterildið\ni gibi ejderhanÝn kafalarÝ bilince yükselir, Hayat að\nacÝnÝn yedi altÝ sefirot'a bað\nlanÝrlar. Bu safhada inisiyenin egosu kendi kiþisel kompleksleri tarafÝnda saldÝrÝya uð\nrar. Bu uyanan psiþik için gerekli bir safhadÝr, ancak genelde hoþ bir deneyim deð\nildir. 

 

 

Kaç aþk iliþkisi hüsranla veya trajediyle sonuçlandÝ? Hem psikoterapik, hem de inisiyatik iþlem erken çocukluð\nun çözümlenmemiþ çatÝþmalarÝnÝ daha çok ortaya çÝkarmaktadÝr. Hayali pozitif bir imajla gözüken sevgili, birden aksi özellikleri almaya baþlÝyor. Semavi Kraliçe cadÝya, peri prensi canavara dönüþüyor. "Her þeyi doð\nru yapan" kiþi "hiç bir þeyi doð\nru yapamaz" kiþiye dönüþür. Bu negatif göndermeler, tabii ki pozitif göndermeler kadar gerçek dÝþÝdÝr.   

Ýnisiyasyonun sonucu açsÝndan kiþisel bilinçaltÝnÝn kompleksleri güvenli ve kontrolü bir þekilde inisiyatör ile iþilki dahilinde ortaya çÝkmalarÝ önemlidir. Bu komplekslerin ortay çÝkÝþÝ adayda irrasyonel davranÝþlarÝn patlamasÝna neden olabilir. Bu hem inisiyatör, hem de aday için travmalÝ olabilir ve her ikisi adayÝn erken çocukluð\nundaki çözümlenmemiþ çocuksu dramasÝnÝn karÝþÝklÝð\nÝ içinde bulabilirler. Bu safhada inisiyatörün yetenekleri hayati önem taþÝr. Olup bitenler konusunda son derece bilinçli olmasÝ gerekir ve bazen adayÝn feveran davranÝþlarÝna karþÝ insan-üstü sabÝr göstermesi gerekir.

Bu durum psikologlarÝn karþÝ-aktarÝm ("countertransference") dedikleri þeyle durum daha da karÝþÝr. Bu durumda inisiyatörün kendi kiþisel kompleksleri adaya aktarÝlÝr. Ýnisiyatörler ve terapistler hiç bir zaman kendi iç-süreçleri konusunda tam bilinçli olduklarÝnÝ düþünmemelidirler. Kiþi ne kadar geliþmiþ olsa da her zaman bilinçaltÝndan gelecek yeni komplekslere maruz olabilir. Hatta inisiyatörde de irrasyonel davranÝþ patlamalarÝ olabilir, bu da durumu daha da gerginleþtirir. 

Ýnisiyasyonun bu safhasÝ ayrÝca kendi komplekslerinden dolayÝ gözü kararmÝþ veya birinci safhanÝn pozitiflið\ni yetkin olmayan veya çÝkarcÝ inisiyatörlerin suiistimali için uygundur. Öð\nrencilerin hayranlÝð\nÝ bir inisiyatörü karmizmatik, ideal ebeveyn rolünü sürdürme konusunda baþtan çÝkarabilir. Ancak bu baþarÝlÝ bir inisiyasyonu ve ruhsal geliþmeyi zehirler ve herhangi bir meþru ruhsal cemiyet için sað\nlÝksÝz olur.

Bu açÝdan inisiyatörler ne pahasÝna olursa olsun bu eð\nilimden kaçÝnmalÝdÝrlar, yoksa inisiyasyon "Düþüþten önceki Cennet Bahçesi" resmiyle simgelenen safhayÝ geçemezler. AyrÝca negatif aktarÝm er geç gelecektir! Eð\ner lider bu tatsÝz projeksiyonlar için odak noktasÝ olmayÝ razÝ olmazsa, inisiye gönderim yapÝlacak baþka bir hedef bulur.

Bu son derece sað\nlÝksÝz durumlara yol açar. ÇÝkarcÝ liderler çoð\nu kez negatif projeksiyonlara hedef olacak bir günah keçisi bulmak zorunda olurlar. Bu grup içinde bir suiistimal ve gruptan ihraç edilme modelini yaratabilir. En kötü durumda günah keçisi hayali bir düþmana veya toplumun kendisine yöneltilirse bu artan bir paranoia'ya yol açar. Waco, Texas ve Cheiry, Ýsviçre bu dinamið\nin tehlikelerine birer ibret tablosu oluþturmuþlardÝr. 

Bu noktada, ezoterik çevreleri kiþisel geliþme ve grup dinamiklere haddinden az önem vermiþlerdir. Ancak unutulmamalÝdÝr ki, ne zaman ruhsal enerjilerle temas kurulursa, kiþisel bilinçaltÝnÝn içerið\ni de harekete geçer. DolayÝsÝyla, ezoterik cemiyetler ruhsal geliþmenin yanÝ sÝra kiþisel geliþmeyi de teþvik etmeleri gerekir. Bu gruplardaki kiþisel etkileþim dinamikleri de incelenmelidir.   

Birinci mertebe süresince, aday kendi Üst Benlið\ni ile tamamen yeni bir iliþkiye girer. Ýnisiyasyonun erken safhalarÝnda, iliþki esas olarak inisiyatöre bilinçaltÝ gönderimlerle tezahür ediyordu. AltÝn Þ\nnafak Hermetik Cemiyetinin Portal Ritüelinde, adayÝn Yüksek Benlið\ni ile iliþkisinin tam bilinçli olmasÝnÝ sað\nlamak üzere tohumlar ekiliyordu. Bu bilinçlið\ne doð\num 5=6 Aeptus Minor inisiyasyonla Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis cemiyetine giriþle oluþmaktadÝr.

Ritüelin ilk bölümünde, aday sembolik olarak çarmÝha (burada haç elementleri simgeler) gerilir. Egonun bilinçli olarak Yüksek Benlið\ne teslimi sonunda egoyu bilinçaltÝ komplekslerin hücumunden kurtarÝr. Bu aþað\nÝdaki resimde gösterilen ejderha kafalarÝnÝn sefirot'tan düþmeleri ile simgelenir.   

 

Ritüelin bu safhasÝndan sonra, aday ilk kez Üstad OdasÝnÝn içine getirilir. Yüksek majikal þarjlÝ bu oda,  sembolik olarak Christian Rosenkreutz'ün (Frater CRC) mezar odasÝdÝr. Ýnisiyenin yeniden doð\nduð\nu yer olarak bu oda sadece bir mezar deð\nil, aynÝ zamanda rahim sembolüdür.

Odaya girdikten sonra, aday Christian Rosenkreutz'un sembolik tabutu Pastos'un baþÝna götürülür. Pastos'un kapað\nÝ kaldÝrÝldÝð\nÝnda içinde gizlenmiþ Baþ Adept (inisiyatör) ortaya çÝkar, aday sembolik olarak Yüksek Benlið\ninden gelen aktarÝmla aydÝnlanÝr. Yeni adept böylece  (aþað\nÝdaki resimle temsil edildið\ni gibi) Yüksek Benlið\ni ile tamamen yeni ve tam bilinçli bir iliþkiye girer. 

Bu incelemede meþru inisiyasyonun arkasÝndaki psikolojik ve majikal süreç konusunda anlayÝþ kazandÝk. Ancak bu son deð\nildir. Birçok yÝl önce, Regardie psikoloji ve majinin bütünleþmesi konusunda daha çok araþtÝrma yapÝlmasÝnÝ talep etti. Hatta bu iki konu arasÝndaki köprüye "Ezoterik Psikoloji" diyebiliriz. Bu inceleme bu yeni doð\nan konuya küçük bir katkÝda bulunma amacÝndadÝr. Ancak iþ yeni baþlamaktadÝr. Regardie'nin ölümünden on yÝl sonra Milenyumun baþÝndan geriye bakarken, gelecekte araþtÝrma yapÝlmasÝ için talebini tekrarlama gereð\nini duyuyoruz: "Bu ikisini (psikoloji ve maji) ayrÝlmaz bir bütün olarak kim bir araya getirirse, insanlÝk ona sonsuza dek minnettar olacaktÝr."   

* Email
Copyright 1888-2023, All Rights Reserved
More about us on…